Кафедра пропедевтичної терапії організована в серпні 1957 року. Впродовж усього існування на кафедрі активно працював студентський науковий гурток. Основними завданнями роботи студентського наукового гуртка було не лише залучення студентів до наукового пошуку у вивченні проблем сучасної медичної науки, але і поглиблене вивчення і освоєння прийомів обстеження хворого, налагодження контакту з пацієнтами без якого неможлива робота практичного лікаря. У різні періоди становлення кафедри пропедевтики внутрішньої медицини студенти гуртківці вивчали проблеми гематології, кардіології, ревматології, ендокринології.

Завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини проф. А. В. Єпішин разом із студентами наукового студентського гуртка оглядають тематичного хворого (1989 рік)

У лабораторії кафедри проводились дослідження з використанням електрофоретичного апарата, фотоелектроколориметрів, рефрактометрів, капіляроскопів, що було новітнім на той час у лабораторній діагностиці. Колектив займався проблемами гематології та захворювань печінки. Щорічно студенти приймали участь в наукових конференціях, отримували призові місця, виступали з доповідями в інших вузах.

Науковою діяльністю в різний час займались студенти ІІ-VІ курсів медичного та ІІІ-ІV курсів стоматологічного факультетів.

Тематика засідань гуртка тісно переплітається із науковими напрямками працівників кафедри та навчальною програмою по вивченню пропедевтики внутрішньої медицини та захворювань внутрішніх органів. Щорічно відбувається до 8-10 засідань, на яких розглядаються актуальні питання внутрішньої медицини, зокрема питання використання фізикальних та сучасних лабораторно-інструментальних методів в діагностиці захворювань внутрішніх органів, лікування терапевтичної патології.

Доценти кафедри Н. З. Ярема , М. М. Руда , асист. С. В. Кучер і студенти гуртківці проводять диференціальний діагноз у важкої хворої (2016 рік)

Особлива увага звертається на освоєння студентами навичок самостійної роботи з хворими особливо в плані практичного використання засвоєних навичок по обстеженню хворих з різною патологією внутрішніх органів, а також медико-деонтологічним, міжособистісним контактам з хворими, та умінню контактувати з медичним персоналом відділення та лікарні.

Студенти гуртківці ІІ курсу медичного факультету освоюють навички обстеження хворих (2016 рік)

Доцент кафедри Н. Я. Верещагіна демонструє методику обстеження живота (2016 рік)

У плануванні наукової роботи студентів враховується не лише можливості клінічної бази кафедри, але і побажання студента займатись тим чи іншим напрямком науковим досліджень. Зокрема клінічною базою кафедри є терапевтичне відділення з ліжками загально терапевтичного, пульмонологічного, ендокринного, геронтологічного профілю, а також відділення ревмокардіології.

Студенти – гуртківці разом із доц. Т. Ю. Чернець аналізують ЕКГ (2019 рік)

Результати робіт щорічно публікують у збірниках студентських наукових праць, збірниках праць міжнародних медичних конгресів студентів і молодих учених та заслуховують на студентських наукових конференціях, де гуртківці займають призові місця.

Так в 2013-2014 р.р. студенти гуртківці вивчали явище ендотоксикозу при різних захворюваннях внутрішніх органів, зокрема робота Ханас Марії з вивчення проявів ендотоксикозу при хронічному обструктивному захворюванні легень зайняла 2 місце на XVIII Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених та взяла участь в 3 турі конкурсу студентських наукових робіт фонду В. Пінчука «Завтра UA».

Гуртківець кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Ханас Марія-

неодноразова переможниця Міжнародних конгресів студентів та молодих вчених (2014 рік)

На XVIII Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених були представлені також роботи Ткачук Надії та Муцяк Мар’яни з вивчення товщини комплексу інтима-медіа внутрішніх сонних артерій у хворих на цукровий діабет та робота Мартиняк Ольги «Індекс маси тіла у хворих на цукровий діабет І і ІІ типів». В 2016 р. активними учасниками студентського наукового гуртка були Дмитрук Ірина («Атерогенні зміни ліпідного обміну у хворих на цукровий діабет 2 типу»), Муцяк Мар’яна, Ткачук Надія («Функціональний стан нирок та ліпідного обміну у хворих на цукровий діабет ІІ типу» та «Дисфункція міокарда лівого шлуночка у хворих на цукровий діабет ІІ типу»), Ханас М. і Федик М. («Порушення ритму та провідності у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень ІІ та ІІІ стадії»)

Студентка ІІІ курсу Рудик Марія, проаналізувавши історії хвороби пацієнтів, які лікувались в терапевтичному відділі з приводу цукрового діабету, представила висновки про результати дослідження взаємозвязку рівня глікованого гемоглобіну та частоти формування хронічних ускладнень при ЦД ІІ типу на XXI Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених.

Наукові здобутки студентів.

Учасники студентського наукового гуртка приймають участь і у міжнародних конференціях. Зокрема студентка ІV курсу медичного факультету Катерина Галей взяла участь у роботі ХХІV Міжнародної медичної студентської конференції, яка проходила у м. Кракові, де представила результати наукового дослідження виконаного під керівництвом асист. кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Лотоцької С. В. в доповіді «Using enterosorption in treating the chronic obstructive lung disease» в секції внутрішньої медицини здобувши при цьому I місце.

Студенти ТДМУ на ХХІV Міжнародній медичній студентської конференції у м. Краків (2016 рік)

Протягом 2018/2019 рр. в студентському науковому гуртку кафедри нараховувалося 10 студентів ІІІ курсу медичного факультету.

Студенти освоювали навички роботи лікаря в стаціонарних умовах, удосконалювали комунікативні навички, вивчали порушення функції нирок та особливості перебігу інфаркту міокарда у хворих на цукровий діабет, досліджували коморбідні стани при на остеоартриті.

Результати роботи були висвітлені на XХIII Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених (Бойко Анастасія, Валігура Юлія РИЗИК УРАЖЕННЯ СЕРЦЕВО- СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ З РІЗНОЮ ТРИВАЛІСТЮ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ІІ ТИПУ; Valihura Yuliia, Boiko Anastasiia IMPACT OF DIABETES MELLITUS ON THE CARDIOVASCULAR SYSTEM).

Презентація роботи “IMPACT OF DIABETES MELLITUS ON THE СARDIOVASCULAR SYSTEM”

на XХIII Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених (2019 рік)

Також Юлія Валігура приймала участь у Міжнародній студентській науковій конференції в Гданську і представила наукову роботу “Дослідження факторів ризику систолічної артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет ІІ типу”.

Юлія Валігура - учасниця 25-ої Міжнародної студентської наукової конференції в Гданську (2019 рік)

13-15 квітня 2020 року відбувся на базі університету відбувся XXIV Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених в онлайн режимі, на якому студенти-гуртківці Ванкевич Степан, Сатурський Остап, Федчишин Олена представили роботу на тему "Зміни клініко-лабораторних показників у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки з метаболічним синдромом під впливом комплексного лікування з включенням артіхолу". Робота була виконана під керівництвом доц. В. О. Лихацької

Участь студентів -гуртківців на XXIV Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (2020 рік)

12-14 квітня 2021 року на XXV Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених в онлайн режимі кафедру пропедевтики внутрішньої медицини представляв студент 3 курсу медичного факультету Коваль Д. Б. з доповіддю на тему "Ускладнення COVID-19 на нирки в поєднанні із застосуванням імуносупресорів, інгібіторів кальциневрину" (науковий керівник доц. С. В. Кучер). Робота отримала І призове місце.

Участь студентів -гуртківців на XXV Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (2021 рік)

Курс фтизіатрії

Студентський науковий гурток з фтизіатрії існує з моменту створення кафедри. Членами студентського наукового гуртка, зазвичай, є студенти IV-VI курсів медичного та IV курсу стоматологічного факультетів, як вітчизняні так й іноземці. Щороку проводиться до 10 засідань студентського наукового гуртка, на яких планується тематика наукових робіт студентів, з подальшим поглибленим вивченням певного питання та, на завершення – виступом з презентацією на студентських конференціях і написанням тез.

Тематика наукових досліджень різноманітна і залежить від уподобань, та зацікавленості студента, часто співзвучна з науковими розробками на кафедрі, в основному стосується патоморфозу туберкульозу на сучасному етапі, перебігу та лікування мультирезистентного туберкульозу, поєднаного перебігу та лікування у хворих на ко-інфекцію туберкульоз/СНІД, своєчасного виявлення та лікування позалегеневих форм туберкульозу.

Члени студентського наукового гуртка взяли участь у роботі XXIІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, який проходив у квітня 2018 року. Двоє студентів-гуртківців – Петро Табас та Наталя Коваленко були нагороджені дипломами ІІ ступеня.

Протягом останнього часу, щорічно разом зі студентами-гуртківцями, 24 березня проводяться конференції до Всесвітнього для боротьби з туберкульозом. Гуртківці доповідають про свої наукові досягнення, цікаві випадки в перебігу туберкульозного процесу, студенти ж іноземці часто розповідають про ситуацію з цією недугою у своїх країнах, методах раннього виявлення та профілактику.

Проф. Л. А. Грищук слухає доповідь студентки шостого курсу факультету іноземних студентів Екреніона Асар (2018 рік)

Учасники студентської конференції, яка присвячена Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом (2017 рік)

14-16 жовтня 2018 року п’ятеро наших гуртківців: Закернична Наталія, Стецюк Ігор, Цюрняк Олена, Гикава Юлія, Григорчук Олена під керівництвом професорів кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії Л. А. Грищука та С. І. Корнаги взяли участь у симпозіумі з питань туберкульозу, який проходив на базі Akkon University of Applied Sciences for Human Sciences за сприяння Koch Metschnikow Forum та Institute for Research and International Assistance в рамках 10-го щорічного Всесвітнього саміту охорони здоров’я у м. Берлін.

Студенти-гуртківці після вручення сертифікаті (2018 рік)

В квітні 2020 року студентки-гуртківці Гикава Юлія та Григорчук Олена взяли участь в XXIV Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених з науковою роботою на тему «Частота і характер куріння у студентів медичного університету» (науковий керівник проф. Л. А. Грищук). Робота була представлена в секції "Внутрішні хвороби", де виборола 3 місце.

Студентки-гуртківці Гикава Юлія та Григорчук Олена - призери XXIV Міжнародного медичного конгреса студентів та молодих вчених (2020 рік)