Історія кафедри починається з серпня 1957 р., коли на базі терапевтичного відділення (на 60 ліжок ) міcької лікарні (на сьогодні це Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги) була організована кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб. Першим завідувачем кафедри (від заснування до січня 1966 р.) був доцент, а пізніше професор Михайло Григорович Масик, учень Київської школи терапевтів академіка Стражеска.

Перший завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб (1957-1966 рр.)

професор Михайло Григорович Масик

Кафедра розпочала роботу на базі терапевтичного відділення (на 60 ліжок) міської лікарні. Штат її на той час складався з п’яти співробітників: завідувача, 3-х асистентів і лаборанта. Асист. кафедри працювала учениця акад. Є.М. Тареєва канд. мед. наук М.Г. Семенова, а також досвідчені практичні лікарі Ю.О. Цаль і Н.М. Вашкевич, які згодом успішно захистили кандидатські дисертації. Згодом доц. кафедри обитається Є.Г. Барба – вихованка Одеської терапевтичної школи акад. М.А. Яновського, асистентами працюють канд. мед. наук М.Г. Несвєтов і О.В. Телев¢як. В клінічну ординатуру приходить лікар Р.К. Одійчук, який після закінчення навчання працює асистентом. На кафедрі відкривається навчання в аспірантурі. Першими аспірантами були Є.М. Стародуб (нині професор кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики - сімейної медицини), А.М. Медвідь. Штат кафедри за перше десятиріччя збільшився вдвоє, розширилась її клінічна база (до 110 ліжок). Проф. М.Г. Масик публікує ряд праць присвячених діагностиці вад серця. В лабораторії кафедри проводились дослідження з використанням електрофоретичного апарату, фотоелектроколориметрів, рефрактометрів, капіляроскопів, що на той час було новітнім словом у лабораторній діагностиці.

Це був період становлення і одночасного злету кафедри. Колектив займається проблемами гематології і гепатології.

З 1966 року завідувачем кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб стає доцент, а згодом професор Володимир Аветисович Григор’ян, який керував кафедрою до 1985 року і до 1990 року працював професором цієї ж кафедри.

Завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб (1966-1985 рр.)

професор Володимир Аветисович Григор’ян

З 1966 р. по 1985 р. кафедрою завідував проф. В. А. Григор'ян, який у 1971 р. захистив докторську дисертацію “Некоторые иммунологические и биохимические сдвиги у больных с ревматизмом в сочетании с эндемическим зобом”. У цьому ж році отримує звання д-р мед. наук Є. Г. Барба, яка була ученицею проф. Н. А. Яновського і в своїх наукових пошуках віддавала перевагу імуногематологічним дослідженням в гепатології.

Колектив кафедри (зліва направо): Є. С Чорноус, Ю. О. Цаль, М. Є. Семенова, В. Д. Пришляк, В. А. Григор'ян, Н. М. Вашкевич, В. С. Кушнір (1967 рік)

Після закінчення навчання в ординатурі і аспірантурі асистентами кафедри працюють: канд. мед. наук Є.С. Чорноус, канд. мед. наук В.Д. Пришляк, канд. мед. наук В.В. Лойко, канд. мед. наук В.С. Кушнір. З факультетської терапії прийшов на кафедру асист. М.А. Кланца, а через деякий час він отримав звання доцента і працював завучем кафедри. З Фрунзе приїхав канд. мед. наук В.М. Василюк. З практичної роботи запрошений працювати асист. канд. мед. наук М.І. Боженко.

Практичне заняття проводить асист. Є. С. Чорноус (1970 рік)

У 1972 р. у колектив прийшли молоді, енергійні, ініціативні викладачі: канд. мед. наук М.М. Чубатий, канд. мед. наук П.І. Бей, канд. мед. наук А.М. Гречух, канд. мед. наук М.О. Лемке, канд. мед. наук І.І. Мельник. Після завершення навчання в ординатурі асист. стали Ю.П. Кузьмич і канд. мед. наук Б.Г. Бугай. Поєднуючи роботу старшого лаборанта з навчанням в заочній аспірантурі, працюють над дисертаційними роботами і переходять в асисенти Н.В. Журбенко і В.О. Лихацька.

Практичне заняття проводить асист. М. О. Лемке (1972 рік)

З 1975 р. доцентом кафедри працює А.В. Єпішин. В 1984 р. з практичної охорони здоров’я асистентом приходить канд. мед. наук С.А. Кузьменко.

Колективом кафедри вивчаються проблеми ревматизму, ІХС, атеросклерозу.проводяться дослідження впливу анаболічних стероїдів на електролітний обмін та згортальну систему крові при гіпертонічній хворобі та атеросклерозі. При ІХС досліджують антикардіальні тіла та ферменти крові.

В педагогічному процесі великого значення надавали лекції. Лекції проф. А.В. Григор’яна та доц. Є.Г. Барби привертали увагу лікарів міста.

Засідання кафедральної наради (1978 рік)

У 1984 р. на кафедрі починають викладати курс догляду за терапевтичними хворими. Організатором викладання цього розділу була доц. М.О. Лемке. З 1972 р. на кафедрі почалось навчання субординаторів та інтернів-терапевтів.

Під керівництвом В.А. Григор’яна підготовлені і захищені кандадатські дисертації: Є.С. Чорноус (1981), Б.Г. Бугая (1985), І.Л. Буско (1975), Н.О. Єпішиної (1978). Ас. Ю.А. Цалем удосконалюється шлунковий зонд для біопсії слизової шлунка і дванадцятипалої кишки, проводиться реконструкція троакару для пункції черевної порожнини. Ведеться санітарна-просвітницька робота. Цікаво працює студентський гурток. Майже щорічно студенти отримують на наукових конференціях призові місця, виступають в інших вузах.

У педагогічному процесі великого значення надавали лекціям. Лекційний курс був достатньо великим. Лекції відвідували молоді викладачі і молоді лікарі клініки міста.

Цікаво працює студентський гурток. Майже щорічно студенти отримують на наукових конференціях призові місця, виступають у інших вузах.

Засідання студентського наукового гуртка кафедри (1981 рік)

З червня 1985 р. до вересня 2003 р. на посаді завідувача кафедри перебував докт. мед. наук, проф. А.В. Єпішин, праця якого, як талановитого науковця, педагога і лікаря відзначена почесним званням “Ветеран праці”, численними грамотами та обранням в 1995 р. дійсним членом Нью-Йоркської академії наук.

Завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії (1985-2003 рр.)

професор Анатолій Васильович Єпішин

З приходом на кафедру проф. А. В. Єпішина була організована імунологічна лабораторія, формується єдиний напрямок наукових досліджень, який був спрямований на розробку імунопатології при різних захворюваннях. Вивчається імунологічна реактивність хворих із хронічними запальними ураженнями гепатобіліарної системи з метою її імунної корекції. Розробляються клініко-лабораторні критерії діагностики і патогенетичної терапії хворих на хронічні запальні захворювання гепатобіліарної системи з використанням різних груп імуномодуляторів, ангіопротекторів, репарантів, антигіпоксантів, антиоксидантів, гепатопротекторів і нетрадиційних методів лікування.

Засідання кафедри пропедевтики внутршньої медицини (1989 рік)

У 1985-1986 рр. були видані методичні вказівки для студентів з догляду за хворими (це були одні з перших методичних вказівок з цієї дисципліни в Україні) і з пропедевтики внутрішніх хвороб у 4-х частинах. У 1989 році – “Методичні вказівки студентам для самопідготовки до практичних занять з загального догляду за хворими”. У 1993 р. – “Методичні вказівки для занять з курації хворих і написання навчальної історії хвороби”, які були перевидані у 1998 р.

Лекцію читає проф. А. В. Єпішин (1990 рік)

Активно починають займатися науковою роботою аспіранти, клінічні ординатори, практичні лікарі, старші лаборанти: І.О. Свідер, В.Є. Гриців, І.М. Марків, Т.Ю. Чернець., М.М. Руда, Н.Я. Верещагіна, П.Я. Шерстюк, А.О. Боб, Н.І. Баб¢як, Н.А. Бількевич. Виконуються докторські дисертації С.А. Кузьменко, В.М. Василюком, С.М. Андрейчиним.

Проф. А. В. Єпішин планує наукову роботу з аспірантами (1992 рік)

Науковою роботою охоплені також студенти ІІ-VІ курсів. Результати робіт щорічно публікуються у збірниках студентських наукових праць Міжнародних медичних конгресах студентів і молодих вчених і заслуховуються на студенських наукових конференціях, де студенти-гуртківці отримують призові місця.

Паралельно із спільним напрямком наукових досліджень вивчаються проблеми ендокринології, гастроентерології, пульмонології. У 1995 році видаються: посібник “Лабораторна діагностика імунологічних порушень в клініці”, інформаційні листи “Імуномодулюючі препарати в комплексній терапї деяких захворювань”, “Антиоксиданти в комплексному лікуванні хронічних захворювань гепатобіліарної системи та гострих пневмоній”. За матеріалами досліджень щороку публікується 25-30 наукових праць. Видаються тези в матеріалах міжнародної конференції на мові есперанто, а також у Франції. Впроваджуються у практику лікувально-профілактичних закладів 54 наукові пропозиції, спрямовані на покращення лікування, діагностики захворювань гепатобіліарної, ендокринної систем та органів дихання. Співробітники кафедри отримали 7 авторських свідоцтв на винахід, 30 раціоналізаторських пропозицій. Доц. С.М. Андрейчин і доц. М.О. Лемке є авторами розділів у “Довіднику фельдшера” за загальною редакцією проф. М.А. Андрейчина (1997). У 1998 році видані “Методичні вказівки студентам для самопідготовки до практичних занять з пропедевтики внутрішніх хвороб (курація хворих і написання навчальної історії хвороби)”, а у 1999 році – методичні розробки для позааудиторної самостійної роботи студентів ІІ-ІІІ курсів.

За загальною редакцією завідувача кафедри проф. А.В. Єпішина видавництвом “Укрмедкнига” видано підручник “Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими” (2001 р.), який рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, і на 8-й Всеукраїнській конференції видавництв відмічений дипломом. Створений СD з навчально-контролюючою програмою “Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими. Загальна частина. Діагностика внутрішніх захворювань”.

Доц. В. О. Лихацька проводить практичне занняття біля ліжка хворого (1995 рік)

Доц. Б. Г. Бугай проводить практичне занняття зі студентами медичного факультету (1995 рік)

На практичних заняттях (1995 рік)

Основні наукові здобутки кафедри: за цей період дослiджено стан iмунологiчної реактивностi хворих iз хронiчними захворюваннями гепатобiлiарної системи. Розроблено клiнiко-лабораторнi критерiї дiагностики та патогенетичної терапiї з використанням рiзних груп iмуномодуляторiв. Дослiджено вплив мiнеральної води Збручанського родовища на перебiг цукрового дiабету та захворювань гепатобiлiарної системи. Розроблено критерiї диференцiйного пiдходу до лiкування виразкової хвороби, гострої пневмонiї та хронiчного бронхiту. Дослiджено клiнiко-iмунологiчнi змiни у хворих iз патологiєю щитоподiбної залози у вогнищi зобної ендемiї. За цей період захищено 10 кандидатських та 3 докторських дисертацiї.

Колектив кафедри пропедевтики внутрішньої медицини (1997 рік)

Працiвники кафедри щорiчно консультують у клiнiцi близько 2500 хворих, проводять науково-практичнi й клiнiко-паталогоанатомiчнi конференцiї, є членами Українського товариства терапевтiв, ендокринологiв, КЕК мiського вiддiлу охорони здоров'я й ЛКК медичної академiї. У практичну медицину впроваджено понад 100 нових методів дiагностики i лiкування, розроблених на кафедрi.

Для підвищення кваліфікації дільничих терапевтів міста з ініціативи проф. А.В. Єпішина упродовж 4 років функціонував “Університет дільничого терапевта”.

При виконанні двох госпдоговірних тем співробітниками кафедри надана консультативна допомога всім працівникам Тернопільської швейної фабрики і рефрижераторного вагонного депо (3500 чоловік).

Заслуженою популярністю у дільничих лікарів користуються підготовані і повторно видані посібники: “Посібник з класифікації захворювань внутрішніх органів” і “Діагностика і лікування невідкладних станів у клініці внутрішніх хвороб”.

Завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії (з 2003 року)

професор Сергій Михайлович Андрейчин

З вересня 2003 р. кафедрою завідує докт. мед. наук, проф. С.М. Андрейчин.

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи. Зокрема, випущені “Методичні поради студентам щодо курації хворих і написання навчальної історії хвороби” українською та англійською мовами. Методичні розробки для студентів з усіх дисциплін постійно вдосконалюються.

Напрямками наукових розробок є гастроентерологія та кардіологія. Серед інших важливих напрямків – розробки, які стосуються лікування і діагностики вторинної емфіземи легень, цукрового діабету.

Колектив кафедри працює над науково-дослідною роботою на тему “Роль хронічних захворювань панкреатодуоденальної зони у розвитку остеопатій та програма їх лікування і профілактики”, в межах якої досліджуються питання поширеності, діагностики та лікування вторинного остеопорозу в клініці внутрішніх хвороб.

Колектив кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії (2003 рік)

Працівники кафедри беруть постійну участь у з’їздах, науково-практичних конференціях. Проф. С.М. Андрейчин пройшов стажування в гастроентерологічній клініці Братиславського медичного університету (Словацька республіка).

Працівники кафедри щорічно консультують у клініці близько 2500 хворих, проводять науково-практичні і клініко-патологоанатомічні конференції, є членами Українського товариства терапевтів, ендокринологів.

Професори та доценти здійснюють щотижневі планові обходи та ведуть консультативний прийом. Силами кафедри проводяться засідання обласного товариства та курси для лікарів області.

Курс фтизіатрії

У 1958 р. в Тернопільському медичному інституті створено курс туберкульозу, який невдовзі став самостійним.

Перший завідувач курсу (1958-1970 рр.)

доцент Болеслав Вікторович Міхельсон

Першим завідувачем курсу був доцент Болеслав Вікторович Міхельсон - фтизіатр високої кваліфікації, який крім фтизіатрії володів необхідним об’ємом знань фтизіохірурга і організації протитуберкульозної допомоги населенню.

Асистентами з 1961 р. працювала Олена Сергіївна Кіселова, з 1969 р. – Дарія Теодорівна Смачило.

Завідувач кафедри фтизіатрії (1970-2003 рр.)

професор Марія Михайлівна Савула

З 1970 р. по 2003 р. кафедрою завідувала доцент, в подальшому професор Марія Михайлівна Савула.

Колектив кафедри фтизіатрії

(зліва направо): Є. Й. Бліхар, Н. С. Кравченко, С. С. Шандрук, М. М. Савула, Д. Т. Смачило, І. Т. П'ятночка (1984 рік)

Колектив кафедри фтизіатрії

(зліва направо): І. Т. П'ятночка, М. М. Савула, Н. С. Кравченко, Є. Й. Бліхар (1993 рік)

Асистентами працювали : з 1971 р канд. мед. наук Микола Федотович Бібик, з 1982 Світлана Сігізмундівна Шандрук, з 1982 р. доцент Наталія Сергіївна Кравченко, з 2000 р. – в подальшому доцент та професор, д-р мед. наук Світлана Іванівна Корнага.

Професор Іван Теодорович П’ятночка (2012 рік)

З 1971 р. на кафедрі працює доцент, в подальшому професор Іван Теодорович П’ятночка

Професор Євген Йосипович Бліхар (2012 рік)

З 1972 р. –. на кафедрі працював доцент в подальшому професор Євген Йосипович Бліхар.

Завідувач курсу фтизіатрії (з 2003 року) професор Леонід Андрійович Грищук

1998 р. на кафедрі працює доцент, з 2003 року завідувач кафедри, з 2007 р. д-р мед. наук, професор Леонід Андрійович Грищук.

В 2005 р. кафедра фтизіатрії була об’єднана з кафедрою пропедевтики внутрішньої медицини.

Курс туберкульозу розташований на базі обласного протитуберкульозного диспансеру із стаціонаром на 330 ліжок.

Викладання фтизіатрії проводиться студентам ІV і VІ курсів медичного факультету університету, а також інтернам – терапевтам, педіатрам, акушерам-гінекологам, фтизіатрам, сімейним лікарям і курсантам ФПО. Працівники курсу постійно удосконалюють методики проведення лекцій і практичних занять. З 2003 року викладання проводиться двома мовами – українською і англійською.

Колектив кафедри фтизіатрії

(зліва направо) доц. С. І. Корнага, проф. М. М. Савула, проф. Л. А. Грищук, доц. Н. С. Кравченко, проф. Є. Й. Бліхар, лаб. Л. З. Барабаш, проф. І. Т. П’ятночка (2002 рік)