На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії проводяться заняття та читаються лекції з для студентів медичного факультету спеціальності 222 Медицина (освітньо-професійна програма “Лікувальна справа”), стоматологічного факультету спеціальності 221 Стоматологія (освітньо-професійна програма “Стоматологія”), а також для студентів факультету іноземних студентів спеціальності 223 Медсестринство (освітньо-професійна програма “Парамедик). Викладання на кафедрі здійснюється українською та англійською мовами понад 20 дисциплін для вітчизняних та іноземних студентів. Навчально-методична робота проводиться у відповідності до освітньо-професійних програм та стандарту вищої освіти згідно з навчальними планами та чинними програмами Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

На заняттях студенти медичного факультету спеціальності 222 Медицина (освітньо-професійна програма “Лікувальна справа”) вивчають дисципліни "Догляд за хворими", "Сестринська практика", "Пропедевтика внутрішньої медицини". Для забезпечення права студентів на вибір дисциплін у навчальному процесі, була розроблена та успішно впроваджена нова вибіркова дисципліна "Основи електрокардіографії". Для студентів стоматологічного факультету спеціальності 221 Стоматологія (освітньо-професійна програма “Стоматологія”) проводяться занняття з дисциплін "Догляд за хворими", "Пропедевтика внутрішньої медицини", "Внутрішня медицина" та "Внутрішня медицина з ендокринологією". У 2022/2023 навчальному році розроблена нова вибіркова дисципліна для студентів факультету іноземних студентів спеціальності 223 Медсестринство (освітньо-професійна програма “Парамедик”).

Доц. Н. А. Бількевич та доц. І.І. Ганьбергер проводять практичне заняття в терапевтичному відділенні (2022 рік)

Студенти ІІІ курсу медичного факультету відпрацьовують практичну навичку "Вимірювання артеріального тиску" біля ліжка хворого (2022 рік)

Впродовж 2020-2021 навчального року у зв'язку із оголошеним загально-національним карантином проведення практичних занять, читання лекцій та здача іспитів під час екзаменаційної сесії для студентів університету була проведена в режимі он-лайн за допомогою засобів системи Moodle та системи Microsoft Teams.

Доц. Т.Ю. Чернець та доц. М.М. Руда проводять дистанційно практичне заняття з студентами ІІІ курсу медичного факультету (2021 рік)

Практичне заняття з студентами ІІІ курсу медичного факультету проводить доц. Т. Ю. Чернець (2019 рік)

На кафедрi виданi методичнi вказiвки для студентiв з догляду за хворими, з пропедевтики внутрiшнiх хвороб у 4-х частинах, для занять з курацiї хворих i написання навчальної iсторiї хвороби українською та англiйською мовами. Виданий пiдручник "Пропедевтика внутрiшнiх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими", створена навчально-контролююча програма на CD "Пропедевтика внутрiшнiх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими". Виданi посiбники - "Класифiкацiї захворювань внутрiшнiх органiв", "Дiагностика та лiкування невiдкладних станiв у клiнiцi внутрiшнiх хвороб", "Дiагностика iмунних порушень в клiнiцi"; монографiї "Аутоиммунные процессы и их роль в клинике внутренних болезней", "Довiдник фельдшера", “Медична освіта в Словацькій Республіці”.

Для належного навчання студентів кафедра забезпечена необхідною кількістю монографій, підручників і посібників, а для поповнення бібліотеки сучасною навчальною літературою, адаптованою до системи організації навчального процесу, на кафедрі створюються творчі колективи для їх підготовки та видання. Колектив кафедри видав посібник "Методика обстеження терапевтичного хворого", "Практична елекрокардіографія" та "Практикум з курації терапевтичного хворого і написання навчальної історії хвороби" українською та англійською мовами.

Посібник"Методика обстеження терапевтичного хворого" (2015 рік)

Посібник "Практична електрокардіографія" (2017 рік)

"Практикум з курації терапевтичного хворого і написання навчальної історії хвороби" (2019 рік)

"A guide to therapeutic ptient's management and filling in a trainingcase history" (2021 рік)

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи, зокрема над впровадженням нової системи навчання згiдно з проектом "Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України".

Доц. Н. Я. Верещагіна проводить практичне заняття зі студентами медичного факультету (2014 рік)

Навчальний матеріал, який використовується викладачами на лекціях і практичних заняттях, систематично доповнюється останніми досягненнями практичної медицини. З метою покращення навчального процесу викладачами кафедри було поповнено банк навчальних відеофільмів і створено віртуальні навчальні програми, проводиться постійне його наповнення для подальшого використання студентами у навчально-практичній роботі.

Всі лекції для студентів медичного, фармацевтичного та стоматологічного факультетів читаються з використанням мультимедійних презентацій.

Для кращого опанування практичних навичок для студентів використовуються лінії практичних навичок – матрикули, які сприяють вдосконаленню вмінь обстеження терапевтичного хворого, що передбачене вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника.

Діяльність викладачів кафедри спрямована на розробку не лише навчально-методичних матеріалів на паперових носіях, але насамперед стосується створення і вдосконалення презентацій лекцій, матеріалів для підготовки студентів до лекцій та практичних занять, методичних розробок до практичних занять, електронних варіантів таблиць, представлених на Web-порталі університету в розділах «Матеріали для підготовки студентів до лекцій», «Презентації лекцій», «Матеріали для підготовки студентів до практичних занять».

Доц. Бутвин І. М. проводить практичне заняття з студентами ІІІ курсу медичного факультету (2012 рік)

Щороку викладачі кафедри працюють над підвищенням кваліфікації педагогічної майстерності. За останні 5 років викладачі кафедри: доц. Ганьбергер І. І., асист. Кучер С.В. отримали посвідчення школи молодого викладача. Науково-педагогічні працівники кафедри пройшли курси підвищення кваліфікації «Педагогічна майстерність викладачів вищих навчальних закладів» на базі ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

19-22 квітня, 2022 року в Університеті Катанії, Італія відбувся тренінг для екзаменаторів ОСКІ в рамках ERASUM+ Project – Simulation in Undergraduate MEDical Education for Improvement of SAFEty and Quality of Patient Care (SAFEMED+), в якому взяли участь доцентки нашого університету Наталія Галіяш та Наталія Бількевич, які є членами робочої групи по організації та проведенню ОСКІ в ТНМУ ім. І. Горбачевського.

Тренінг для екзаменаторів ОСКІ був організований з метою поширити досвід організації ОСКІ, запроваджений в Іспанії, для випускників медичних ЗВО, а також обговорити перспективи поліпшення формування клінічних компетентностей у студентів протягом навчання. В ньому взяли участь представники з інших університетів – партнерів SAFEMED+, зокрема українську делегацію доповнили викладачки з Буковинського державного медичного університету.


Доц. Бількевич Н. А. в складі робочої групи по організації та проведенню ОСКІ в ТНМУ ім. І. Горбачевського (2022 рік)

У рамках даного тренінгу доц. Бількевич Н. А. відвідала наступні семінари:

  • Мета та принципи ОСКІ. Команда для організації та проведення іспиту: розподіл функцій. (Проф. Віктор М. Арче, професор медичної фізіології, експерт по організації ОСКІ, Університет Сантьяго да Компостела)

  • Організація та логістика фінального ОСКІ. Типи станцій та їх організація (Серджіо Чінза, PhD, доцент кафедри сімейної медицини, Університет Сантьяго да Компостела)

  • Сценарії для ОСКІ: компетентності, які можна перевірити, вибір та написання клінічного кейсу (Серджіо Чінза, PhD, доцент кафедри сімейної медицини, Університет Сантьяго да Компостела)

  • Майстер-клас по написанню клінічного кейсу для ОСКІ та формування чек-листів. (Серджіо Чінза, PhD, доцент кафедри сімейної медицини, Університет Сантьяго да Компостела)

  • Стандартизований пацієнт: підготовка та комунікація (Серджіо Чінза, PhD, доцент кафедри сімейної медицини, Університет Сантьяго да Компостела)

  • Комунікативні навички в медицині: як оцінювати? (Ліна Забуліене, доцент кафедри сімейної медицини, Вільнюський Університет)

  • Computer-based case simulation OSCE (CCS-OSCE) (Проф. Віктор М. Арче, професор медичної фізіології, експерт по організації ОСКІ, Університет Сантьяго да Компостела)

На початку зими команда Україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти» було проведено конкурс дослідницьких команд та ідей серед пілотних ЗВО й отримала 16 пропозицій. Серед них науковий комітет обрав 5 команд-переможців, які працюватимуть за підтримки проєкту. Команда ТНМУ, в склад якої входила доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Наталія Бількевич, перемогла з проєктом «Students insights for advanced medical communication curriculum design».

Команда ТНМУ перемогла з проєктом «Students insights for advanced medical communication curriculum design» (2022 рік)

Курс фтизiатрiї

У 1958 р. в Тернопільському медичному інституті створено курс туберкульозу, який невдовзі став самостійним. Курс був розташований на базі Тернопільського обласного протитуберкульозного диспансеру. З 1963 року приміщення курсу (а потім кафедри) було перенесено у новозбудований корпус Тернопільського обласного протитуберкульозного диспансеру.

В 2005 р. кафедра фтизіатрії була об’єднана з кафедрою пропедевтики внутрішньої медицини.

У 2008 році проведений капітальний ремонт приміщень курсу. На теперішній час це сучасні навчальні кімнати, облаштовані новими меблями, при курсі створений комп’ютерний клас, обладнаний 5-а комп’ютерами із доступом до інтернету.

Проф. Л.А. Грищук із студентами 4 курсу в бактеріологічній лабораторії (2019 рік)

Проф. Л.А. Грищук знайомить студентів з роботою бактеріологічної лабораторії (2019 рік)

Викладання фтизіатрії проводиться студентам V курсу медичного факультету спеціальності 222 Медицина (освітньо-професійна програма “Лікувальна справа”) та ІV курсу стоматологічного факультету спеціальності 221 Стоматологія (освітньо-професійна програма “Стоматологія”) університету, а також інтернам – терапевтам, педіатрам, акушерам-гінекологам, фтизіатрам, сімейним лікарям і курсантам ННІ ПО.

Проф. С. І. Корнага із студентами аналізують комп'ютерну томограму (2017 рік)

Працівники курсу постійно удосконалюють методики проведення лекцій і практичних занять. З 2003 року викладання проводиться також і англійською мовою. Постiйно вдосконалюються i перевидаються методичнi вказiвки.

Проф. Л. А. Грищук зі студентами іноземного факультету (2008 рік)

Проф. Л.А. Грищук читає лекцію студентам 4 курсу медичного факультету (2019 рік)

Проф. Л.А. Грищук проводить дистанційно практичне заняття з студентами медичного факультету (2020 рік)

Видано 4 навчальних посiбникiв ("Дифференциальная диагностика туберкулеза легких", "Учебное пособие по туберкулезу", "Диференцiальна дiагностика захворювань легень i плеври", навчальний посiбник українською та англiйською мовами "Фтизiатрiя /Phthisiology"), 2 пiдручники "Туберкульоз" i "Фтизiатрiя", написаний роздiл "Туберкульоз" в "Довiднику фельдшера". Створений компакт-диск "Туберкульоз".

Професори Л.А. Грищук і М.М. Савула є співавторами національних підручників з фтизіатрії (2015-2016 р.р.)

Національні підручники з фтизіатрії (2015-2016 рр.)