На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання:

ОРЕЛ Марта Андріївна

за очною (вечірньою) формою навчання:

ДЗЬОРДЗЬО Юрій Романович

МУДРА Уляна Олегівна

ОРЕЛ МАРТА АНДРІЇВНА

У 2016 році закінчила з відзнакою ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2020 року по 31.08.2024 рік.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Клініко-патогенетичні особливості подагри в поєднанні з хронічною серцевою недостатністю та ефективність комплексної терапії з використанням сартанів».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Андрейчин С. М.


Участь у наукових форумах, стажуваннях, тренінгах, вебінарах:

 • Конференція ВГО «Асоціація лікарів-інтерністів України» «Актуальні питання впровадження в практику лікарів внутрішньої медицини нових вітчизняних та закордонних клінічних настанов в умовах пандемії СОУЮ-19». – м. Львів (03 листопада 2020 р.).

 • Науково-практичний семінар «Раціональні підходи до інтегративної фармакотерапії поліморбідних пацієнтів – від теорії до клінічної практики». – м. Львів (31 жовтня 2020 р.);

 • Вебінар «Автозапальні захворювання». – м. Київ (24 вересня 2020 р.).

 • Науково-практична фахова школа-семінар з онлайн-трансляцією «Клінічні рекомендації в загальній практиці сімейного лікаря, терапевта». – м. Одеса – м. Миколаїв – м. Херсон (16 вересня 2020 р.).

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, профілактики та реабілітації в практиці сімейного лікаря». – м. Тернопіль (25-26 червня 2020 р.).

 • Студія майстер-класів з оволодіння практичними навичками з питань сімейної медицини. – м. Тернопіль (25-26 червня 2020 р.).

ДЗЬОРДЗЬО ЮРІЙ РОМАНОВИЧ

У 2010 році закінчив ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 10.10.2017 року по 09.10.2022 рік (академічна відпустка з 01.06.2020 року по 31.05.2021 рік) .

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Порушення зв’язувальної функції сироваткового альбуміну і його корекція у хворих на гіпертонічну хворобу з діастолічною серцевою недостатністю в поєднанні із цукровим діабетом 2 типу».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Андрейчин С. М.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Порушення зв’язувальної функції сироваткового альбуміну, білкового та ліпідного обміну і їх корекція у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом / Андрейчин С.М., Дзьордзьо Ю.Р. // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. - 2020. - № 1. - С. 34-39.

Участь у наукових форумах, стажуваннях, тренінгах, вебінарах:

 • «Школа невролога». – м. Київ (20-21 серпня 2020 р.).

 • Тренінг-практикум «В фокусі пацієнт з алергічним ринітом». – м. Київ (11 червня 2020 р.).

 • «Школа молодого фахівця». – м. Хмельницький (14 березня 2020 р.).

 • Школа дистанційної освіти «Cardiology: Update». – м. Хмельницький (25 січня 2020 р.).

МУДРА УЛЯНА ОЛЕГІВНА

У 2012 році закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Навчання в клінічній ординатурі 2015 – 2017 рр. за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» .

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2017 року по 31.08.2021 рік.

Форма навчання: очна (вечірня)

Тема дисертаційної роботи: «Клініко-біохімічні та термографічні критерії оцінки перебігу подагри і вдосконалення лікування при поєднанні її з неалкогольним стеатогепатитом».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Андрейчин С. М.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • The effectiveness of complex therapy in patients with gout using carbon enterosorbent / Mudra U., Andreychyn S. // Journal of Education, Health and Sport. – 2020. – Vol.10 (No 7). – Р. 138-147.

 • Показатели интерлейкинов и термографии суставов при подагре на фоне энтеросорбционной терапии /Мудра У.О., Андрейчин С.М., Ганьбергер И.И., Корильчук Н.И. // Georgian Medical News. – 2020. – № 6(303). – С. 97-102.

 • Вплив супутньої патології печінки на клінічний перебіг подагри / Мудра У.О. // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Priority directions of science development». – м. Львів (2-3 березня). – 2020. – С. 94-95.

 • Прооксидантно-антиоксидантний статус у хворих на подагру при застосуванні комбінованої терапії / Мудра У.О. // Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «YOUNG SCIENCE 2.0». – м. Київ (19 лютого). – 2020. – С. 52-54.

 • Оцінка ентеросорбції у хворих на подагру / Андрейчин С.М., Мудра У.О. // Буковинський медичний вісник. – 2020. – 24 (1). – С. 10-17.

 • Зміни ліпідного та вуглеводного обміну в пацієнтів з подагрою та неалкогольним стеатогепатитом / Андрейчин С.М., Мудра У.О. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2020. – № 1. – С. 40-45.

 • Зміни показників цитокінової ланки імунітету у хворих на подагру при застосуванні ентеросорбції / Андрейчин С.М., Мудра У.О. // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції «Science, society, education: topical issues and development prospects». – м. Харків (16-17 грудня). – 2019. – С. 71-75.

 • Вплив неалкогольної жирової хвороби печінки на клінічний перебіг подагри та якість життя пацієнтів / Мудра У.О., Кміта В.В. // Матеріали VІІ наукового симпозіума з міжнародною участю «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення». – м. Тернопіль (8-9 жовтня). – 2019. – С. 82.

 • Динаміка змін показників ендогенної інтоксикації у хворих на подагру в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки при застосуванні ентеросорбції / Андрейчин С.М., Мудра У.О. // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання фармакології та фармакотерапії». – м. Тернопіль (26-27 вересня). – 2019. – С. 3-4.

 • Gout and nonalcoholic fatty liver disease: effect of enterosorption’s addition to common treatment / Mudra U.O. // International Journal of Medicine and Medical Research. –2019. – Vol. 5 (No 2). – Р. 40-46.

 • Клініко–термографічні зміни при хронічному подагричному артриті / Мудра У. // Матеріали ХХІIІ міжнарожного конгресу студентів та молодих вчених. – м. Тернопіль (15-17 квітня). – 2019. – С. 17.

 • Ендогенна інтоксикація, пероксидне окиснення ліпідів та антиоксидантна система організму в хворих на подагру на тлі неалкогольного стеатогепатиту /Мудра У.О., Андрейчин С.М. // Медична та клінічна хімія. – 2019. – № 3. – С. 64-70.

 • Клінічне значення термографії при хронічному подагричному артриті / Андрейчин С.М., Мудра У.О., Чернець Т.Ю. // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. – 2019. – № 2. – С. 44-48.

 • Клініко-термографічна оцінка суглобового синдрому при подагрі в період загострення / Мудра У.О. // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів». – м. Тернопіль (11-12 жовтня). – 2018. – С. 41-42.

 • Медична термографія та її застосування у клінічній практиці / Мудра У. // Матеріали ХХІІ міжнарожного конгресу студентів та молодих вчених. – м. Тернопіль (23-25 квітня). – 2018. – С. 20.

Отримано патент на корисну модель:

 • Андрейчин С.М., Мудра У.О. Патент на корисну модель № 143649 «Спосіб корекції порушень цитокінової ланки імунітету у хворих на подагру». Бюлетень № 15 (10.08.2020).

 • Мудра У.О., Андрейчин С.М. Патент на корисну модель № 143644 «Спосіб корекції функціонального стану антиоксидантної системи захисту в пацієнтів на подагру». Бюлетень № 15 (10.08.2020).

 • Андрейчин С.М., Мудра У.О. Патент на корисну модель № 138317 «Спосіб діагностики загострення хронічного подагричного артриту». Бюлетень № 22 (25.11.2019).

Участь у наукових форумах, стажуваннях, тренінгах, вебінарах:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, профілактики та реабілітації в практиці сімейного лікаря» . – м. Тернопіль (25-26 червня 2020 року).

 • XXIV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – м.Тернопіль (13-15 квітня 2020 року).

 • VII Науковий симпозіум «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення». – м. Тернопіль (8-9 жовтня 2019 року).

 • ХХІIІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. – м.Тернопіль (15-17 квітня 2019 року).

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів». – м. Тернопіль (11- 12 жовтня 2018 року).