Наукові публікації доц. Бількевич Н. А.

 1. Сучасні підходи до формування комунікативних компетентностей / Бількевич Н. А., Галіяш Н. Б., Петренко Н. В. // Медична освіта. - 2019. - № 3. - С. 52-57

 2. Формування комунікативної компетентності як фундаментальної складової професії лікаря / Галіяш Н.Б., Бількевич Н.А., Петренко Н.В. // Медична освіта. - 2019. -№ 2. - С. 67-74.

 3. Об’єктивний структурований клінічний іспит як вимір практичної підготовки майбутнього лікаря / Корда М. М., Шульгай А. Г., Пасяка Н. В., Петренко Н. В., Галіяш Н. Б., Бількевич Н. А. // Медична освіта. - 2019 . -№ 3. - С. 19-24 .

 4. Психологічні аспекти професійного вигорання серед медичних працівників – погляд на проблему / Андрейчин С. М., Бількевич Н.А., Кавецька Н. А., Руда М. М., Ганьбергер І.І. // Сучасні здоров'язбережувальні технології. – Харків ХНМУ ім.Г.С. Сковороди. - 2018. - С. 122-129.

 5. Investigation of some psychological aspects of information processing by students of medical university / Andreychyn S.M., Bilkevych N.A., Ruda M.M. I. I. Hanberher // Deutscher Wissenschaftsherold German Science Herald - 2018.-№1 - С.18-21.

 6. До питання набуття комунікативних компетентностей студентами медичного університету (психологічні аспекти) / Андрейчин С.М., Бількевич Н.А., Ганьбергер І.І., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я. // Advances of science Proceedings of articles of the International scientific conference, Czeck Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 1 June, 2018. – Р. 12-17.

 7. Діагностичне значення лабораторних показників ендогенної інтоксикації при негоспітальній пневмонії / Андрейчин С. М., Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Руда М. М., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. // Здобутки клінічної та експериментально медицини. – 2017. – № 3. – С. 18–20.

 8. Досвід освоєння практичних навичок студентами на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в умовах симуляційного центру / Андрейчин С. М., Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Бугай Б. Г., Лихацька В. О., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Руда М. М., Кузів П. П., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. // Медична освіта. - 2016. - № 4. - С. 24-27.

 9. Деякі маркери ендогенної інтоксикації при негоспітальній пневмонії: значення для клінічного застосування / Бількевич Н.А. // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2013 - № 1. – С. 77-82.

 10. Клініко-патогенетичні аспекти подагри / Верещагіна К.В., Бутвін І.М., Бількевич Н.А. // Вісник наукових досліджень.-2012.-№4.-С. 4-7.

 11. Володіння українською мовою як складова вивчення пропедевтики внутрішньої медицини англомовними студентами / Андрейчин С.М., Бількевич Н.А., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Верещагіна Н.Я. // Мовна комунікація: наука, культура, медицина. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського 9-10 жовтня 2012 р., С. 34-36.

 12. Вплив внутрішньовенного введення фотомодифікованого ізотонічного розчину хлориду натрію та ентеросорбції на стан перекисного окиснення ліпідів й антиоксидантний захист при негоспітальній пневмонії / Бількевич Н.А. // Вісник наукових досліджень.-2012.-№3.-С. 21-23.

 13. Деякі особливості засвоєння інформації студентами з різним типом інформаційного метаболізму / Бількевич Н.А. // Медична освіта.-2012.-№4.-С. 32-35.

 14. Клінічні симптоми ендогенної інтоксикації: діагностичне значення для оцінки її виразності при не госпітальній пневмонії / Бількевич Н.А. // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2012. - № 4. – С. 71-75.

 15. Психологічні аспекти організації навчального процесу студентів-майбутніх медсестер / Бількевич Н.А., Андрейчин С.М. // Медсестринство. – 2010. - № 2. – С. 12-17.

 16. Самовиховання у професійній підготовці майбутніх медсестер / Бількевич Н.А., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г. Медсестринство.-2009.-№2.-С.14-17

 17. Синдром ущільнення легеневої тканини: нова інтерпретація в пропедевтиці внутрішніх хвороб / Бількевич Н.А., Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Хабарова Н.А. // Медична освіта. - 2008. - №2. - С. 39-41.

 18. Нові підходи до навчання медсестер-бакалаврів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії / Бількевич Н.А., Андрейчин С.М., Хабарова Н.А., Ярема Н.З. // Медсестринство. - 2008. - №2. - С.42-43

 19. Озонотерапія в реабілітації хворих на негоспітальну пневмонію / Бількевич Н.А., Єпішин А.В., Хабарова Н.А. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Чернігів, 2008. - Вип.55, т.2. - С. 271 - 274.

 20. Кардіоцереброваскулярні синдроми: мотиви необхідності вивчення їх на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М, Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А. // Медична освіта. – 2008. - № 4. – С. 38-40.

 21. Нові підходи до лікування остеоартрозу / Бількевич Н.А., Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Михайлів Л.М. // Ліки України. – 2007.- №1. – С. 23-29.

 22. Сучасні погляди на медсестринську освіту / Бількевич Н.А., Хабарова Н. А., Андрейчин С. М. // Медична освіта.-2006.-№3.-С.20-22.

 23. Імунокоригуюча дія парентерально введеного фотомодифікованого ізотонічного розчину хлориду натрію в комп лексному лікуванні негоспітальної пневмонії / Бількевич Н.А., Бех М.Д, Верещагін В.В., Чернець Т.Ю., Руда М.М. // Медицина залізничного транспорту.- 2005.- №.2.- С.41-44.

 24. Застосування вугільного ентеросорбенту й озонотерапії у лікуванні хворих на негоспітальну пневмонію з вираженою ендогенною інтоксикацією / Андрейчин С.М., Бількеівич Н.А., Дем’яненко В.В., Єпішин А.В. // Інформаційний лист № 25. Київ, 2004.

 25. Спостереження тяжкої ессенціальної артеріальної гіпертензії резистентної до медикаментів / Руда М.М., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2003.- № 1.- С. 71-72.

 26. Віддалені результати комплексного лікування хронічних захворювань біліарної системи із застосуванням імуноактивних засобів / Єпішин А.В., Хабарова Н.А., Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А. // Вісник наукових досліджень. – 2003. - № 3. – С. 57-60.

 27. Зміни показників гуморального імунітету та неспецифічних факторів захисту у хворих на негоспітальну пневмонію на фоні ендогенної інтоксикації / Бількевич Н.А. // Вісник наукових досліджень.- 2001.- № 1.- С. 23-25.

 28. Зрушення в клітинній ланці імунітету у хворих на негоспітальну пневмонію в залежності від рівня ендогенної інтоксикації/ Бількевич Н.А. // Галицький лікарський вісник.- 2001.- Т.8, число 3.- С. 13-15.

 29. Ефективність сорбційної детоксикації в корекції імунних порушень у хворих на негоспітальну пневмонію / Бількевич Н.А., Єпішин А.В., Бех М.Д., Дем‘яненко С.М. // Вісник наукових досліджень.- 2001.- № 4.- С. 74-76.

 30. Результати дослідження показників ендогенної інтоксикації у хворих на гостру пневмонію та їх діагностичне значення / Бількевич Н.А. // Вісник наукових досліджень.- 1998.- № 3-4.- С. 50-54.

 31. Показники імунітету та ендогенної інтоксикації у хворих на гостру пневмонію / Бількевич Н.А., Єпішин А.В., Лихацька В.О. // Вестник проблем биологии и медицины. Выпуск №9.-Харьков, 1997.-С. 146-151.