Наукові публікації доц. Бількевич Н. А.

 1. Бількевич Н. А., Галіяш Н. Б., Петренко Н. В. Сучасні підходи до формування комунікативних компетентностей // Медична освіта. - 2019. - № 3. - С. 52-57

 2. Галіяш Н.Б. Формування комунікативної компетентності як фундаментальної складової професії лікаря / Н.Б. Галіяш, Н.А. Бількевич, Н.И. Петренко // Медична освіта. - 2019. -№ 2. - С. 67-74.

 3. Об’єктивний структурований клінічний іспит як вимір практичної підготовки майбутнього лікаря / М. М. Корда, А. Г. Шульгай, Н. В. Пасяка, Н. В. Петренко, Н. Б. Галіяш, Н. А. Бількевич // Медична освіта. - 2019 . -№ 3. - С. 19-24 .

 4. Психологічні аспекти професійного вигорання серед медичних працівників – погляд на проблему / С. М. Андрейчин, Н.А. Бількевич, Н. А. Кавецька, М. М. Руда. І.І. Ганьбергер. // Сучасні здоров'язбережувальні технології. – Харків ХНМУ ім.Г.С. Сковороди. - 2018. - С. 122-129.

 5. INVESTIGATION OF SOME PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF INFORMATION PROCESSING BY STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITY / Andreychyn S.M., Bilkevych N.A., Ruda M.M. I. I. Hanberher // Deutscher Wissenschaftsherold German Science Herald - 2018.-№1 - С.18-21.

 6. Андрейчин С.М. До питання набуття комунікативних компетентностей студентами медичного університету (психологічні аспекти) / Андрейчин С.М., Бількевич Н.А., Ганьбергер І.І., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я. // Advances of science Proceedings of articles of the International scientific conference, Czeck Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 1 June, 2018. – Р. 12-17.

 7. Андрейчин С. М., Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Руда М. М., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. Діагностичне значення лабораторних показників ендогенної інтоксикації при негоспітальній пневмонії // Здобутки клінічної та експериментально медицини. – 2017. – № 3. – С. 18–20.

 8. Андрейчин С. М., Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Бугай Б. Г., Лихацька В. О., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Руда М. М., Кузів П. П., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. Досвід освоєння практичних навичок студентами на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в умовах симуляційного центру // Медична освіта. - 2016. - № 4. - С. 24-27.

 9. Бількевич Н.А. Деякі маркери ендогенної інтоксикації при негоспітальній пневмонії: значення для клінічного застосування. - Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2013 - № 1. – С. 77-82.

 10. Верещагіна К.В., Бутвін І.М., Бількевич Н.А. Клініко-патогенетичні аспекти подагри. - Вісник наукових досліджень.-2012.-№4.-С. 4-7.

 11. Андрейчин С.М., Бількевич Н.А., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Верещагіна Н.Я. Володіння українською мовою як складова вивчення пропедевтики внутрішньої медицини англомовними студентами // Мовна комунікація: наука, культура, медицина. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського 9-10 жовтня 2012 р., С. 34-36.

 12. Бількевич Н.А. Вплив внутрішньовенного введення фотомодифікованого ізотонічного розчину хлориду натрію та ентеросорбції на стан перекисного окиснення ліпідів й антиоксидантний захист при негоспітальній пневмонії. - Вісник наукових досліджень.-2012.-№3.-С. 21-23.

 13. Бількевич Н.А. Деякі особливості засвоєння інформації студентами з різним типом інформаційного метаболізму. - Медична освіта.-2012.-№4.-С. 32-35.

 14. Бількевич Н.А. Клінічні симптоми ендогенної інтоксикації: діагностичне значення для оцінки її виразності при не госпітальній пневмонії.- Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2012. - № 4. – С. 71-75.

 15. Бількевич Н.А., Андрейчин С.М. Психологічні аспекти організації навчального процесу студентів-майбутніх медсестер. - Медсестринство. – 2010. - № 2. – С. 12-17.

 16. Бількевич Н.А., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г. Самовиховання у професійній підготовці майбутніх медсестер. - Медсестринство.-2009.-№2.-С.14-17

 17. Бількевич Н.А., Б.Г. Бугай, С.М. Андрейчин, Т.Ю. Чернець, Н.А. Хабарова.Синдром ущільнення легеневої тканини: нова інтерпретація в пропедевтиці внутрішніх хвороб. друк Медична освіта. - 2008. - №2. - С. 39-41.

 18. Бількевич Н.А., С.М. Андрейчин, Н.А. Хабарова, Н.З. Ярема. Нові підходи до навчання медсестер-бакалаврів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії. - Медсестринство. - 2008. - №2. - С.42-43

 19. Бількевич Н.А., Єпішин А.В., Хабарова Н.А. Озонотерапія в реабілітації хворих на негоспітальну пневмонію. - Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Чернігів, 2008. - Вип.55, т.2. - С. 271 - 274.

 20. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М, Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А. Кардіоцереброваскулярні синдроми: мотиви необхідності вивчення їх на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб. - Медична освіта. – 2008. - № 4. – С. 38-40.

 21. Бількевич Н.А., Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Михайлів Л.М. Нові підходи до лікування остеоартрозу. - Ліки України. – 2007.- №1. – С. 23-29.

 22. Бількевич Н.А., Хабарова Н. А., Андрейчин С. М.Сучасні погляди на медсестринську освіту. - Медична освіта.-2006.-№3.-С.20-22.

 23. Бількевич Н.А., Бех М.Д, Верещагін В.В., Чернець Т.Ю., Руда М.М. Імунокоригуюча дія парентерально введеного фотомодифікованого ізотонічного розчину хлориду натрію в комп лексному лікуванні негоспітальної пневмонії. - Медицина залізничного транспорту.- 2005.- №.2.- С.41-44.

 24. Андрейчин С.М., Н.А. Бількеівич, В.В. Дем’яненко, А.В. Єпішин. Застосування вугільного ентеросорбенту й озонотерапії у лікуванні хворих на негоспітальну пневмонію з вираженою ендогенною інтоксикацією. Інформаційний лист № 25. Київ, 2004.

 25. Руда М.М., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А. Спостереження тяжкої ессенціальної артеріальної гіпертензії резистентної до медикаментів // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2003.- № 1.- С. 71-72.

 26. Єпішин А.В., Хабарова Н.А., Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А. Віддалені результати комплексного лікування хронічних захворювань біліарної системи із застосуванням імуноактивних засобів. // Вісник наукових досліджень. – 2003. - № 3. – С. 57-60.

 27. Бількевич Н.А. Зміни показників гуморального імунітету та неспецифічних факторів захисту у хворих на негоспітальну пневмонію на фоні ендогенної інтоксикації. // Вісник наукових досліджень.- 2001.- № 1.- С. 23-25.

 28. Бількевич Н.А. Зрушення в клітинній ланці імунітету у хворих на негоспітальну пневмонію в залежності від рівня ендогенної інтоксикації. // Галицький лікарський вісник.- 2001.- Т.8, число 3.- С. 13-15.

 29. Бількевич Н.А., Єпішин А.В., Бех М.Д., Дем‘яненко С.М. Ефективність сорбційної детоксикації в корекції імунних порушень у хворих на негоспітальну пневмонію. // Вісник наукових досліджень.- 2001.- № 4.- С. 74-76.

 30. Бількевич Н.А. Результати дослідження показників ендогенної інтоксикації у хворих на гостру пневмонію та їх діагностичне значення. Вісник наукових досліджень.- 1998.- № 3-4.- С. 50-54.

 31. Бількевич Н.А., Єпішин А.В., Лихацька В.О. Показники імунітету та ендогенної інтоксикації у хворих на гостру пневмонію. // Вестник проблем биологии и медицины. Выпуск №9.-Харьков, 1997.-С. 146-151.