Наукові публікації доц. Рудої М. М.

Автор 65 наукових робіт.

 1. Андрейчин С.М., Верещагіна Н.Я., Єпішин А.В., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г., Лихацька В.О., Хабарова Н.А., Бількевич Н.А., Маланчук С.Л., Руда М.М. Проблеми входження кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб до системи Болонського процесу та шляхи їх вирішення // Досвід впровадження основних засад Болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти: Матеріали науково-практичної конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005 (14-15 квітня). – С. 72-75.
 2. Бількевич Н.А., Бех М.Д., Чернець Т.Ю.,Верещагіна Н.Я.,Руда М.М.,Карась Л.В.Імунокоригуюча дія парантерального введення фотомодифікованого ізотонічного розчину хлориду натрію в комплексному лікуванні не госпітальної пневмонії//Медициназалізничного транспорту.- 2005.- №.2.- С.35-39.
 3. Андрейчин С.М., Єпішин А.В., Кузів П.П., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г., Лихацька В.О., Хабарова Н.А., Ярема Н.З., Бількевич Н.А., Верещагіна Н.Я., Маланчук С.Л., Руда М.М. Методичні поради студентам щодо курації хворих і написання навчальної історії хвороби: Методичні вказівки студентам. – Тернопіль, 2006. – 46 с.
 4. Andreychyn S.M, Yepishyn A.V., Kusiv P.P., Chernets T.Yu., Buhay B.H., Lyhatska V.O., Habarova N.A., Yaremah N.Z., Bilkevych N.A., Vereshchahina N.Ya., Malanchuk S.L., Ruda M.M. Management of the patient and filling in a training case history: Methodical instructions (for the 3-rd year students, medical faculty). – Ternopil, 2006. – 49 p.
 5. Андрейчин С.М., Єпішин А.В., Кузів П.П., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г., Лихацька В.О., Хабарова Н.А., Ярема Н.З., Бількевич Н.А., Верещагіна Н.Я., Маланчук С.Л., Руда М.М. Методичні поради студентам щодо курації хворих і написання навчальної історії хвороби: Методичні вказівки студентам. – Тернопіль, 2006. – 46 с.
 6. Лихацька Т.В., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Лихацька В.О., Руда М.М., Олексів М.М. Показники кальцієво-фосфорного гомеостазу у хворих на хронічні запальні захворювання гастро дуоденальної зони на тлі хронічних гепатитів // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: Матеріали XLIX підсумкової науково-практичної конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006 (2 червня). – С. 27-28.
 7. Андрейчин С.М., Кузів П.П., Верещагіна Н.Я., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Бугай Б.Г., Руда М.М., Хабарова Н.В., Бількевич Н.А. Про створення підручника нового типу з пропедевтики внутрішньої медицини // Матеріали науково-практичної конференції “Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів”- Тернопіль: Укрмедкнига, 2006 (24-25 листопада). – С. 45-47.
 8. Андрейчин С.М., Кузів П.П., Верещагіна Н.Я., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Михайлів Л.М., Руда М.М.,Ураження органів-мішеней під час лікування нестероїдними протизапальними засобами// Вісник наукових досліджень. – 2006.-№ 4.- С. 31-32.
 9. Ярема Н.З., Руда М.М., Хабарова Н.А., Чернець Т.Ю Профілактика медикаментозних гастропатій у хворих на деякі ревматичні захворювання // Матеріали міжобласної науково-практичної конференції 22-23 листопада 2007 р., м.Тернопіль.- С. 67
 10. Андрейчин С.М., Хабарова Н.А., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Бугай Б.Г., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Бількевич Н.А., Делитканич Н.В. Нові підходи до навчання медсестр-бакалаврів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії // Медсестринство. – 2008. – № 2. – С. 43-48.
 11. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А., Руда М.М., Верещагіна Н.Я., Ярема Н.З., Хабарова Н.А. Синдром ущільнення легеневої тканини: нова інтерпретація в пропедевтиці внутрішніх хвороб //Медична освіта. – 2008. – № 2. – С. 39-41.
 12. Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Бугай Б.Г., Верещагіна Н.Я., Бількевич Н.А., Руда М.М., Чернець Т.Ю., Хабарова Н.А. Деякі аспекти впровадження кредитно-модульної системи навчання на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції “Досвід та проблеми впровадження кредитно-модульної системи навчання у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах України”– Тернопіль: Укрмедкнига, 2008 (15-16 травня). – С. 128-129.
 13. Бількевич Н.А., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Захарчук Н.І. Фотогемотерапія в лікуванні хворих на не- госпітальну пневмонію // Матеріали міжобласної науково-практичної конференції ”Нові підходи в лікуванні хвороб органів дихання”– Тернопіль: Укрмедкнига, 2008 (18-19 вересня). – С. 11-12.
 14. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А., Руда М.М., Верещагіна Н.Я., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Бутвін І.М. Кардіоцереброваскулярні синдроми: мотиви необхідності вивчення їх на пропедевтиці внутрішніх хвороб // Медична освіта. – 2008. – № 4. – С. 38-40.
 15. Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Чернець Т.Ю., Руда М.М., Бількевич Н.А., Бугай Б.Г., Бутвін І.М., Василюк В.В., Верещагіна Н.Я., Хабарова Н.А. Впровадження принципів болонського процесу у навчання студентів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір” – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009 (21-22 травня). – С. 159-161.
 16.  Бількевич Н.А., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г., Хабарова Н.А., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Василюк В.В., Бут він І.М. Самовиховання у професійній підготовці майбутніх медсестр // Медсестринство. -2009. № 2. – С. 14-17.
 17. Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Чернець Т.Ю., Руда М.М., Бількевич Н.А.,Бугай Б. Г., Бутвін І.М., Василюк В.В., Верещагіна Н.Я., Хабарова Н.А. Особливості практичної підготовки студентів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в умовах кредитно-модульної системи // Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи 20-21 травня 2010 р. – м. Тернопіль. – С. 76-78.
 18. C. М. Андрейчин, Н. А.Хабарова, Т. Ю.Чернець, М. М. Руда, Н.З. Ярема, Н. А. Бількевич, Б. Г. Бугай, І. М.Бутвін, Н. Я. Верещагіна, І. І. Ганьбергер. Особливості викладання дисципліни «Внутрішня медицина» для студентів стоматологічного факультету в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. //Матеріали Всеукраїнської X ювілейної навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі»/18-19 квітня 2013 року. –Тернопіль, Укрмедкнига. – 2013. – С. 12.
 19. .Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Бугай Б.Г., Бутвін І.М., Бількевич Н.А., Хабарова Н.А. Особливості кістково-хрящового метаболізму у хворих на остеоартроз у поєднанні з вірусним ураженням печінки // Збірник матеріалів підсумкової науково–практичної конференції 21 травня 2014 року  "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль, “Укрмедкнига”,  2014. - С. 5.
 20. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Бугай Б.Г., Бутвін І.М., Бількевич Н.А., Хабарова Н.А. Лікування хворих на остеоартроз із супутнім вірусним ураженням печінки // Збірник матеріалів підсумкової науково–практичної конференції 21 травня 2014 року  "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль, “Укрмедкнига” , 2014. - С. 6.
 21. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Бугай Б.Г.,Олексів Н.М., Бутвін І.М., Бількевич Н.А., Хабарова Н.А., Кузів О.І., Депутат Б.М. Динаміка рівня маркерів запалення під впливом диференційованого лікування у хворих на ОА у поєднанні з ХОЗЛ. //Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів: міжобласна науково-практична конференція, 23–24 жовтня 2014 р.: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Тернопіль: ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України",– Тернопіль, 2014. С. 3-4.
 22. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Бугай Б.Г., Бутвін І.М., Бількевич Н.А., Хабарова Н.А., Стебло М.М.  Сонографічні зміни в колінному суглобі у хворих на остеоартроз у поєднанні з хронічними гепатитами в і/або с під впливом диференційованого лікування. //Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів: міжобласна науково-практична конференція, 23–24 жовтня 2014 р.: збірник матеріалів науково-практичної конференції. ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", – Тернопіль, 2014. С. 4-6.
 23. С.М. Андрейчин, І.І. Ганьбергер, Т.Ю. Чернець, Н.А. Бількевич, І.М. Бутвін, Н.З. Ярема, Н.Я. Верещагіна, М.М. Руда, Б.Г. Бугай, Н.А. Хабарова, Н.М. Олексів, І.О. Малець //Особливості рентгенологічної картини остеоартрозу у хворих із супутнім ураженням гепато-біліарної системи //«Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів»: збірник матеріалів конференції 10 жовтня 2012 р. –Тернопіль: “Укрмедкнига”. – 2012. – С.19.
 24. С.М. Андрейчин, І.І. Ганьбергер, Т.Ю. Чернець, Н.А. Бількевич, І.М. Бутвін, Н.З. Ярема, Н.Я. Верещагіна, М.М. Руда, Б.Г. Бугай, Н.А. Хабарова, М.М.Стебло, О.І. Кузів.Результати ультразвукового дослідження суглобів у хворих на остеоартроз із супутнім вірусним ураженням печінки//«Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів»: збірник матеріалів конференції 10 жовтня 2012 р. –Тернопіль: “Укрмедкнига”. – 2012. – С.17-18.
 25. С.М. Андрейчин, Н.А. Бількевич, І.М. Бутвін, Т.Ю. Чернець, Н.Я. Верещагіна, М.М. Руда, Б.Г. Бугай, Н.А. Хабарова, І.І. Ганьбергер, А.М.Пастернак. Діагностичне значення клінічних симптомів ендогенної інтоксикації при негоспітальній пневмонії //«Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів»: збірник матеріалів конференції 10 жовтня 2012 р. –Тернопіль: “Укрмедкнига”. – 2012. –С.20.
 26. С.М.Андрейчин, М.М.Руда, Т.Ю.Чернець, Н.З.Ярема, Н.А.Бількевич, Б.Г.Бугай, І.М.Бутвін, В.В.Василюк, Н.Я.Верещагіна, Н.А.Хабарова, І.І.Ганьбергер.  Впровадження принципів кредитно-модульної системи навчання під час вивчення основ внутрішньої медицини на стоматологічному факультеті. В матеріалах Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф) НЗ III-IY рівнів акредитації» Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига» 2012 р. -С.251-252.
 27. С.М.Андрейчин, Н.З.Ярема, І.М.Бутвін, Т.Ю.Чернець, Б.Г.Бугай, Н.А.Бількевич, М.М.Руда, Н.Я.Верещагіна, Н.А.Хабарова, В.В.Василюк, І.І.Ганьбергер.   Досвід організації практичної роботи студентів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії в умовах кредитно-модульної системи освіти.В матеріалах Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф) НЗ III-IY рівнів акредитації» Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига» 2012 р. - С.252-253.
 28. C. М. Андрейчин, Н. А.Хабарова, Т. Ю.Чернець, М. М. Руда, Н.З. Ярема, Н. А. Бількевич, Б. Г. Бугай, І. М.Бутвін, Н. Я. Верещагіна, І. І. Ганьбергер.Особливості викладання дисципліни «Внутрішня медицина» для студентів стоматологічного факультету в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. //Матеріали Всеукраїнської X ювілейної навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі»/18-19 квітня 2013 року. –Тернопіль, Укрмедкнига. – 2013. – С. 12.
 29. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Бугай Б.Г., Бутвін І.М., Бількевич Н.А., Хабарова Н.А. Особливості кістково-хрящового метаболізму у хворих на остеоартроз у поєднанні з вірусним ураженням печінки // Збірник матеріалів підсумкової науково–практичної конференції 21 травня 2014 року  "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль, “Укрмедкнига”,  2014. - С. 5.
 30. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Бугай Б.Г., Бутвін І.М., Бількевич Н.А., Хабарова Н.А. Лікування хворих на остеоартроз із супутнім вірусним ураженням печінки // Збірник матеріалів підсумкової науково–практичної конференції 21 травня 2014 року  "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль, “Укрмедкнига” , 2014. - С. 6.
 31. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Бугай Б.Г.,Олексів Н.М., Бутвін І.М., Бількевич Н.А., Хабарова Н.А., Кузів О.І., Депутат Б.М.Динаміка рівня маркерів запалення під впливом диференційованого лікування у хворих на оа у поєднанні з ХОЗЛ. //Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів: міжобласна науково-практична конференція, 23–24 жовтня 2014 р.: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Тернопіль: ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України",– Тернопіль, 2014. С. 3-4.
 32. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Бугай Б.Г., Бутвін І.М., Бількевич Н.А., Хабарова Н.А., Стебло М.М.  Сонографічні зміни в колінному суглобі у хворих на остеоартроз у поєднанні з хронічними гепатитами в і/або с під впливом диференційованого лікування. //Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів: міжобласна науково-практична конференція, 23–24 жовтня 2014 р.: збірник матеріалів науково-практичної конференції. ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", – Тернопіль, 2014. С. 4-6.
 33.  Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Бугай Б.Г., Бутвін І.М., Бількевич Н.А., Хабарова Н.А. Особливості кістково-хрящового метаболізму у хворих на остеоартроз у поєднанні з вірусним ураженням печінки // Збірник матеріалів підсумкової науково–практичної конференції 21 травня 2014 року  "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль, “Укрмедкнига”,  2014. - С. 5.
 34. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Бугай Б.Г., Бутвін І.М., Бількевич Н.А., Хабарова Н.А. Лікування хворих на остеоартроз із супутнім вірусним ураженням печінки // Збірник матеріалів підсумкової науково–практичної конференції 21 травня 2014 року  "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль, “Укрмедкнига” , 2014. - С. 6.
 35. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими. /За заг ред. А.В.Єпішина. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015, - 768 с.
 36. Динаміка показників імунологічного статусу в хворих на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентеросорбенту карболайн. Андрейчин С.М., Кучер С.В., Чернець Т.Ю. та ін.. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - №3.- 2016 – С.102-103.
 37. Вивчення стану гепатобіліарної системи у хворих на подагру. Ярема Н.З., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю. та ін..  Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - №3. -2016.– С.149.
Comments