Наукові публікації доц. Кавецької Н. А.

Автор 115 наукових робіт. 
Співавтор підручників "Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими" та "Внутрішні хвороби", посібника "Невідкладні стани у практиці терапевта і сімейного лікаря".

 1. Андрейчин С.М., Верещагіна Н.Я., Єпішин А.В., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г., Лихацька В.О., Хабарова Н.А., Бількевич Н.А., Маланчук С.Л., Руда М.М. Проблеми входження кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб до системи Болонського процесу та шляхи їх вирішення //Досвід впровадження основних засад Болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти: Матеріали науково-практичної конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005 (14-15 квітня). – С. 72-77.   
 2. Єпішин А.В., Скакун М.П., Бількевич Н.А., Хабарова  Н.А. Написання навчальної історії хвороби з позиції доказової медицини на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб  //Доказова медицина у спектрі наукової медичної інформації та інноваційної політики. Тернопіль “Укрмедкнига”, 2005. – С. 32-33.
 3. Бількевич Н.А., Єпішин А.В., Хабарова Н.А., Маланчук С.Л., Гриб Б.О. Критерії ендогенної інтоксикації при негоспітальній пневмонії //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Тернопіль “Укрмедкнига”, 2005. – С. 11-12. 
 4. А.В.Єпішин, П.Я. Шерстюк, Н.А. Хабарова, Р.В. Задорожний. Внутрішні хвороби  //Тернопіль, Укрмедкнига, 2005. - 720 с.                   За заг. ред. А.В.Єпішина
 5. Єпішин А.В., Шерстюк, Хабарова Н.А. Мінеральна вода Збручанського родовища в комплексній терапії запальних захворювань біліарної системи //Природні ресурси карпат і прилеглих територій. (Міжнародна конференція, Чернівці, 6-7жовтня 2005 р.). -  С. 25-27.        
 6. Андрейчин С.М., Єпішин А.В., Кузів П.П., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г., Лихацька В.О., Хабарова Н.А., Ярема Н.З., Бількевич Н.А., Верещагіна Н.Я., Маланчук С.Л., Руда М.М. Методичні поради студентам щодо курації хворих і написання навчальної історії хвороби: Методичні вказівки студентам. – Тернопіль, 2006. – 46 с.
 7. Andreychyn S.M, Yepishyn A.V., Kusiv P.P., Chernets T.Yu., Buhay B.H., Lyhatska V.O., Habarova N.A., Yaremah N.Z., Bilkevych N.A., Vereshchahina N.Ya., Malanchuk S.L., Ruda M.M. Management of the patient and filling in a training case history: Methodical instructions (for the 3-rd year students, medical faculty). – Ternopil, 2006. – 49 p. 
 8. Хабарова Н.А. Проблеми ятрогеній у медицині. //Християнське милосердя і світська емпатія: деонтологічний аспект.          (Науково-практична конференція, м. Тернопіль,7 жовтня 2005 р.), науковий збірник. – Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С. 157-162.          .                        -
 9.  Хабарова Н.А.,Андрейчин С.М., Бількевич Н.А. Сучасні погляди на медсестринську освіту  //Медична освіта, 2006, №3, С. 20-22.                    Андрейчин С.М., Бількевич Н.А.
 10.  Андрейчин С.М., Кузів П.П., Верещагіна Н.Я., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Бугай Б.Г., Руда М.М., Хабарова Н.В., Бількевич Н.А. Про створення підручника нового типу з пропедевтики внутрішньої медицини // Матеріали науково-практичної конференції “Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів”- Тернопіль: Укрмедкнига, 2006 (24-25 листопада). – С. 45-47.
 11.  С.М. Андрейчин, Н.З. Ярема,  Н.А. Хабарова,  Н.Я. Верещагіна, Н.А. Бількевич. Медична сестра – помічник сімейного лікаря : сучасні підходи до навчання в ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського // Медсестринство, 2007, №3. - С. 17- 19.
 12.  Бількевич Н.А., Хабарова Н.А., Верещагіна Н.Я., Руда М.М. Фотогемотерапія в лікуванні хворих на не госпітальну пневмонію //Фізична реабілітація: Актуальність, проблеми, перспективи розвитку (Матеріали регіональної науково-методичної конференції (25-26 жовтня 2007 р.), Тернопіль 2008.- С. 16-21.
 13.  Єпішин А.В., Шерстюк П.Я., Хабарова Н.А. Мінеральна вода Збручанського родовища в санаторно-курортному лікуванні хворих на хронічні запальні захворювання жовчовивідної системи (Матеріали регіональної науково-методичної конференції (25-26 жовтня 2007 р.), Тернопіль 2008.- С. 45-51.
 14. Н.А. Хабарова, М.М. Руда, Н.А. Бількевич, Н.А. Верещагіна. Віддалені результати комплексного лікування хворих на запальні захворювання жовчного міхура і жовчовивідних шляхів //Діагностика і терапія поєднаних хвороб органів травлення (матеріали міжобласної науково-практичної конференції (22-23 листопада 2004 року, м. Тернопіль, Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига» 2007, С. 60-61.
 15. Н.З. Ярема, М.М. Руда, Н.А. Хабарова, Т.Ю. Чернець. Профілактика медикаментозних гастропатій у хворих на деякі ревматичні захворювання Матеріали міжобласної науково-практичної конференції 22-23 листопада 2007 р., м.Тернопіль.С. 67-68.
 16. Б.Г. Бугай, С.М. Андрейчин, Т.Ю. Чернець, Н.А. Бількевич, Н.А. Хабарова. Синдром ущільнення легеневої тканини: нова інтерпретація в пропедевтиці внутрішніх хвороб. – Медична освіта: 2/2008, С. 39-41.
 17. С.М. Андрейчин, Н.А. Хабарова, Н.З. Ярема, Б.Г. Бугай,  Н.Я.Верещагіна, Т.Ю. Черенць, М.М. Руда, Н.А. Бількевич, Н.В. Делитканич. Нові підходи до навчання медсестер-бакалаврів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії – Медсестринство, 2/2008. С. 42-43.
 18. Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Бугай Б.Г., Верещагіна Н.Я., Бількевич Н.А., Руда М.М., Чернець Т.Ю., Хабарова Н.А. Деякі аспекти впровадження кредитно-модульної системи навчання на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції “Досвід та проблеми впровадження кредитно-модульної системи навчання у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах України”– Тернопіль: Укрмедкнига, 2008 (15-16 травня). – С. 128-129.
 19. Невідкладні стани у практиці терапевта і сімейного лікаря / За заг. ред. А.В. Єпішина. – Тернопіль: ТДМУ, 2008. – 380 с.
 20. Єпішин А.В., Бількевич НА. , Хабарова Н.А. Озонотерапія в реабілітації хворих на негоспітальну пневмонію. – Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Чернігів, 2008. Вип.55, т.2, С. 271-274.
 21. Бількевич НА., Єпішин А.В., Хабарова Н.А. ,  Н.З. Ярема,  Б.Г. Бугай,  Н.В. Делитканич. Клітинний імунітет та ендогенна інтоксикація при негоспітальній пневмонії //Нові підходи в лікуванні хвороб органів дихання : Матеріали міжобласної науково-практичної конференції (18-19 вересня 2008 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – С. 12-14.
 22. Єпішин А.В., Хабарова Н.А.,  Бількевич НА. , Шерстюк П.Я. НВЧ-випромінювання в реабілітації хворих на хронічні запальні захворювання біліарної системи // Реалізація концепції освіти з БЖД: Сучасні проблеми та ефективність інноваційних освітніх технологій. ).Матеріали конференції,  (22-23 лютого 2008 р.). – Тернопіль 2008, - С. 155–156.
 23. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М, Чернець Т.Ю., Н.А. Бількевич Н.А., Руда М.М., Верещагіна Н.Я., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Бутвін І.М. Кардіоцереброваскулярні синдроми: мотиви необхідності вивчення їх на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб // Медична освіта. – 2008. - № 4. – С. 38-40.
 24. Єпішин А.В., Хабарова Н.А., Шерстюк П.Я., Горбатюк Г.Л. Імуноактивні препарати  в реабілітації хворих на хронічні запальні захворювання жовчного міхура і жовчновивідних шляхів// «Актуальні проблеми валеології і реабілітації». Матеріали всеукраїнської наукової конференції, 2009.- С. 51-53.
 25. Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Чернець Т.Ю., Руда М.М., Бількевич Н.А., Бугай Б.Г., Бутвін І.М., Василюк В.В., Верещагіна Н.Я., Хабарова Н.А. Впровадження принципів Болонського процесу у навчання студентів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії. – Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції «Проблеми інтеграції Української медичної освіти у світовий освітній простір» , 21–22 травня 2009 року, м. Тернопіль. – Тернопіль, ТДМУ: Укрмедкнига. 2009. – С. 159-161.
 26. Бількевич Н.А., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г., Хабарова Н.А., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Василюк В.В., Бутвин І.М. Самовиховання у професійній підготовці майбутніх медсестер // Медсестринство. - 2009.-№2. - С. 14-17.
 27. Єпішин А.В., Хабарова Н.А., Долікарська невідкладна допомога. - Тернопіль: ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2009. - 220с.
 28. Єпішин А.В., Хабарова Н.А., Шерстюк П.Я., Горбатюк Г.Л. Застосування НВЧ-випромінюванняІ та препарату «Селена» у реабілітації хворих на хронічні запальні захворювання міліарної системи // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку.  VII Міжнародна науково-практична конференція. Харків, 2009. - С. 80-84.
 29. Єпішин А., Хабарова Н., Шерстюк П., Горбатюк Г. Віддалені результати реабілітації хворих хронічними запальними захворюваннями жовчовивідної системи. //Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді (Матеріали регіонального науково-практичного семінару 10-11 грудня 2009 р.). Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 108-110.
 30. Андрейчин С.М., Руда М.М., Ярема Н.З., Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А., Бугай Б.Г., Бутвін І.М., Василюк В.В., Верещагіна Н.Я., Хабарова Н.А. Особливості практичної підготовки студентів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в умовах кредитно-модульної системи. – Матеріали Всеукроїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи», 20–21 травня 2010 року, м. Тернопіль. – Тернопіль, ТДМУ: Укрмедкнига. 2010. – С. 76-78.                                           
 31. Андрейчин С.М.,  Бількевич Н.А., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Верещагіна Н.Я. Особливості  роботи з хворими англомовних студентів ТДМУ на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини. – Матеріали науково-методичної конференції «Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформацйних технологій» 23 вересня 2010 р., м. Тернопіль.– Тернопіль, ТДМУ: Укрмедкнига. 2010. – С. 6-7.
 32. Досвід організації самостійної роботи студентів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії в умовах кредитно-модульної системи освіти
 33. Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Бутвін М.М., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Хабарова Н.Я., Василюк В.В., Ганьбергер І.І., // Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції 12-13 травня 2011 року "Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України III-IV рівнів акредитації ". – Тернопіль, 2011. - С. 171 -172.
 34. Сонографічні зміни суглобів у хворих на остеоартроз на тлі хронічного обструктивного захворювання легень під впливом диференційованого лікування
 35. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г., Ярема Н.З., Хабарова Н.Я., Руда М.М., Бутвін М.М., Василюк В.В. // Збірник матеріалів конференції 9 червня 2011 року "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль, 2011. - С. 8.
 36. Єпішин А.В., Хабарова Н.А., Шерстюк П.Я.  Мінеральна вода Збручанського родовища в реабілітації хворих на хронічний холецистит //Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту та туризму (III міжнародна науково-практична конференція 13-14 жовтня 2011 р.. – Запоріжжя, 2011. – С.194-196.
 37. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Руда М.М., Бутвін І.М., Василюк В.В., Бількевич Н.А.   Показники обміну сполучної тканини у хворих на остеопороз із супутнім токсичним ураженням печінки.Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 17 квітня 2012 р. Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига» 2012 р. - С.9.
 38. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Руда М.М., Бутвін І.М., Василюк В.В., Бількевич Н.А.  Клінічні особливості перебігу остеоартрозу у хворих із супутнім токсичним ураженням печінки. Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 17 квітня 2012 р. Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига» 2012 р. - С.8-9.
 39. Єпішин А.В., Хабарова Н.А., Шерстюк П.Я., Горбатюк І.Р. Клініко-імунологічна ефективність застосування НВЧ-випромінювання в реабілітації хворих на хронічні запальні захворювання жовчно-видільної системи//"Проблеми сучасної валеології, фізичної культури та реабілітації" матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції – Херсон: Видавництво ПП "ЛТ-офіс, 2012, – С.57–61.
 40. Андрейчин С.М.,  Бількевич Н.А., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Верещагіна Н.Я.Володіння українською мовою як складова вивчення пропедевтики внутрішньої медицини англомовними студентами// Мовна комунікація: наука, культура, медицина. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського 9-10 жовтня 2012 р., С. 34-36.
 41. С.М. Андрейчин, І.І. Ганьбергер, Т.Ю. Чернець, Н.А. Бількевич, І.М. Бутвін, Н.З. Ярема, Н.Я. Верещагіна, М.М. Руда, Б.Г. Бугай, Н.А. Хабарова, Н.М. Олексів, І.О. Малець //Особливості рентгенологічної картини остеоартрозу у хворих із супутнім ураженням гепато-біліарної системи //«Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів»: збірник матеріалів конференції 10 жовтня 2012 р. –Тернопіль: “Укрмедкнига”. – 2012. – С.19.
 42. С.М. Андрейчин, І.І. Ганьбергер, Т.Ю. Чернець, Н.А. Бількевич, І.М. Бутвін, Н.З. Ярема, Н.Я. Верещагіна, М.М. Руда, Б.Г. Бугай, Н.А. Хабарова, М.М.Стебло, О.І. Кузів.Результати ультразвукового дослідження суглобів у хворих на остеоартроз із супутнім вірусним ураженням печінки//«Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів»: збірник матеріалів конференції 10 жовтня 2012 р. –Тернопіль: “Укрмедкнига”. – 2012. – С.17-18.
 43. С.М. Андрейчин, Н.А. Бількевич, І.М. Бутвін, Т.Ю. Чернець, Н.Я. Верещагіна, М.М. Руда, Б.Г. Бугай, Н.А. Хабарова, І.І. Ганьбергер, А.М.Пастернак. Діагностичне значення клінічних симптомів ендогенної інтоксикації при негоспітальній пневмонії //«Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів»: збірник матеріалів конференції 10 жовтня 2012 р. –Тернопіль: “Укрмедкнига”. – 2012. –С.20.
 44. Н.А. Хабарова, А.В. Єпішин, П.Я. Шерстюк, Н.І. Ілляш. Застосування нуклейнату натрію в реабілітації хворих похилого віку з хронічними запальними захворюваннями міліарної системи / Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів. Збірник робіт науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2012. - С. 87-88.
 45. С.М.Андрейчин, М.М.Руда, Т.Ю.Чернець, Н.З.Ярема, Н.А.Бількевич, Б.Г.Бугай, І.М.Бутвін, В.В.Василюк, Н.Я.Верещагіна, Н.А.Хабарова, І.І.Ганьбергер.  Впровадження принципів кредитно-модульної системи навчання під час вивчення основ внутрішньої медицини на стоматологічному факультеті. В матеріалах Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф) НЗ III-IY рівнів акредитації» Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига» 2012 р. -С.251-252.
 46. С.М.Андрейчин, Н.З.Ярема, І.М.Бутвін, Т.Ю.Чернець, Б.Г.Бугай, Н.А.Бількевич, М.М.Руда, Н.Я.Верещагіна, Н.А.Хабарова, В.В.Василюк, І.І.Ганьбергер.   Досвід організації практичної роботи студентів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії в умовах кредитно-модульної системи освіти.В матеріалах Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф) НЗ III-IY рівнів акредитації» Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига» 2012 р. - С.252-253.
 47. C. М. Андрейчин, Н. А.Хабарова, Т. Ю.Чернець, М. М. Руда, Н.З. Ярема, Н. А. Бількевич, Б. Г. Бугай, І. М.Бутвін, Н. Я. Верещагіна, І. І. Ганьбергер.Особливості викладання дисципліни «Внутрішня медицина» для студентів стоматологічного факультету в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. //Матеріали Всеукраїнської X ювілейної навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі»/18-19 квітня 2013 року. –Тернопіль, Укрмедкнига. – 2013. – С. 12.
 48. Єпішин А.В., Хабарова Н.А., Барладин О.В., Ворко В.І. Ефективність застосування масажу в комплексному лікуванні хворих на бронхіальну астму //Актуальні проблеми валеології та реабілітації. матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Сімферополь, 2013. - С. 37-40.
 49. Єпішин А.В., Хабарова Н.А., Ворко В.І. Міхальська М.С. Застосування методів фізичної реабілітації в комплексному лікуванні хворих на бронхіальну астму //Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді. – Тернопіль, 2014. - С. 67-69.
 50. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Бугай Б.Г., Бутвін І.М., Бількевич Н.А., Хабарова Н.А. Особливості кістково-хрящового метаболізму у хворих на остеоартроз у поєднанні з вірусним ураженням печінки // Збірник матеріалів підсумкової науково–практичної конференції 21 травня 2014 року  "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль, “Укрмедкнига”,  2014. - С. 5.
 51. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Бугай Б.Г., Бутвін І.М., Бількевич Н.А., Хабарова Н.А. Лікування хворих на остеоартроз із супутнім вірусним ураженням печінки // Збірник матеріалів підсумкової науково–практичної конференції 21 травня 2014 року  "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль, “Укрмедкнига” , 2014. - С. 6.
 52. Анатолій Єпішин, Наталя Хабарова, Віктор Ворко. Комплексне лікування бронхіальної астми з використанням методів фізичної реабілітації. //Міжнародні читання памяті Богдана Шияна: Збірник наукових праць. – Дрогобич: «Трек-ЛТД», 2014. - С. 104-109.
 53. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Бугай Б.Г.,Олексів Н.М., Бутвін І.М., Бількевич Н.А., Хабарова Н.А., Кузів О.І., Депутат Б.М.Динаміка рівня маркерів запалення під впливом диференційованого лікування у хворих на оа у поєднанні з ХОЗЛ. //Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів: міжобласна науково-практична конференція, 23–24 жовтня 2014 р.: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Тернопіль: ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України",– Тернопіль, 2014. С. 3-4.
 54. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Бугай Б.Г., Бутвін І.М., Бількевич Н.А., Хабарова Н.А., Стебло М.М.  Сонографічні зміни в колінному суглобі у хворих на остеоартроз у поєднанні з хронічними гепатитами в і/або с під впливом диференційованого лікування. //Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів: міжобласна науково-практична конференція, 23–24 жовтня 2014 р.: збірник матеріалів науково-практичної конференції. ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", – Тернопіль, 2014. С. 4-6.
 55. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими. /За заг ред. А.В.Єпішина. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015, - 768 с.
 56. Динаміка показників імунологічного статусу в хворих на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентеросорбенту карболайн. Андрейчин С.М., Кучер С.В., Кавецька Н.А. та ін.. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - №3.- 2016 – С.102-103.
 57.  Вивчення стану гепатобіліарної системи у хворих на подагру. Ярема Н.З., Андрейчин С.М., Кавецька Н.А. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - №3. -2016.– С.149.
Comments