Наукові публікації доц. Бількевич Н. А.

Автор понад 75 наукових робіт, 1 підручник, 1 посібник з пропедевтики внутрішньої медицини.

 1. Бількевич Н.А., Єпішин А.В., Баб’як Н.І., Никитюк Н.Г. Особливості протікання гострих пневмоній у пацієнтів пульмонологічного відділення Тернопільської міської лікарні №1. // Матеріали ювілейної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю кафедри терапії - І Київської медичної академії післядипломної освіти (м. Київ, 1996) – С. 79-80.
 2. Бількевич Н.А., Єпішин А.В., Лихацька В.О. Показники імунітету та ендогенної інтоксикації у хворих на гостру пневмонію.  // Вестник проблем биологии и медицины. Выпуск №9.-Харьков, 1997.-С. 146-151.
 3. Бількевич Н.А. Структура ендогенної інтоксикації у хворих на гостру пневмонію. // Матеріали І Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених 18-22 травня 1997р., (Тернопіль, 1997р.) - С. 12-13.
 4. Бількевич Н.А., Волошин Г.Г. Визначення ендогенної інтоксикації у хворих гострою пневмонією. // Матеріали виїзної сесії Української Академії наук національного прогресу, присвяченої 40-річчю Тернопільської медичної академії ім. І.Я.Горбачевського. [“Наукові записки з питань медицини, біології, хімії, аграрії та сучасних технологій навчання”]. Щорічник. Випуск 1. Частина 1, (Київ, 1997.) - С.60.
 5. Бількевич Н.А., Єпішин А.В., Гульовська Н.В. Рівень ендогенної інтоксикації у хворих на гостру пневмонію. // Матеріали виїзної сесії Української Академії наук національного прогресу, присвяченої 40-річчю Тернопільської медичної академії ім. І.Я.Горбачевського. [“Наукові записки з питань медицини, біології, хімії, аграрії та сучасних технологій навчання”]. Щорічник. Випуск 1. Частина 1, (Київ, 1997.)  – С. 59.
 6. Бількевич Н.А., Єпішин А.В., Чернець Т.Ю. Динаміка показників госпіталізації в стаціонар Тернопільської міської лікарні № 1 хворих на пневмонії. // Матеріали науково-практ. конф. Інституту терапії АМН України [“Роль загальнопрактикую-чого лікаря в розв‘язанні проблем профілактики неінфекційних захворювань”] 19-20 листопада 1997 р. , (Харків, 1997) - С. 44.              
 7. Бількевич Н.А., Єпішин А.В., Чернець Т.Ю. Стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на гостру пневмонію в залежності від тяжкості патологічного процесу. //Матеріали ХL підсумкової наукової конференції, присвяченої 40-річному ювілею академії. [“Здобутки клінічної та експериментальної медицини”]. Випуск 2. Частина 1., (Тернопіль: Медична академія, 1997). - С. 93-98.                        
 8. Бількевич Н.А., Єпішин А.В., Волошин Г.Г. Характеристика гострої пневмонії у дорослих. // Матеріали виїзної сесії Української Академії наук національного прогресу, присвяченої 40-річчю Тернопільської медичної академії ім. І.Я.Горбачевського. [“Наукові записки з питань медицини, біології, хімії, аграрії та сучасних технологій навчання”]. Щорічник. Випуск 1. Частина 1, (Київ, 1997.) - С. 198-199.      
 9. Бількевич Н.А., Єпішин А.В., Бількевич Н.А., Волошин Г.Г. Етіологічна структура гострих пневмоній та її особливості в осіб з різним ступенем важкості захворювання // Матеріали виїзної сесії Української Академії наук національного прогресу, присвяченої 40-річчю Тернопільської медичної академії ім. І.Я.Горбачевського. [“Наукові записки з питань медицини, біології, хімії, аграрії та сучасних технологій навчання”]. Щорічник. Випуск 1. Частина 1, (Київ, 1997.) -С. 199-200.
 10. Бількевич Н.А. Особливості динаміки показників перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на гостру пневмонію залежно від її перебігу.           // Матеріали ХІІ підсумкової наук. конф. Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я.Горбачевського [”Здобутки клінічної та експериментальної медицини”]. Випуск 3: 9 червня 1998 р. , (Тернопіль, “Укрмедкнига”, 1998) – С. 27-33.           
 11. Бількевич Н.А. Результати дослідження показників ендогенної інтоксикації у хворих на гостру пневмонію та їх діагностичне значення.          Вісник наукових досліджень.- 1998.- № 3-4.- С. 50-54.
 12. Бількевич Н.А., Єпішин А.В. Результати мікробіологічного дослідження харкотиння у хворих на гостру пневмонію. // Тези доповідей XIV з‘їзду терапевтів України 22-25 вересня 1998 р. Українське наукове терапевтичне товариство, (Київ, 1998) - С. 12.  
 13. Бількевич Н.А., Єпішин А.В. Дослідження рівня ліпопероксидації у хворих на гостру пневмонію в залежності від поширеності патологічного процесу. // Матеріали ІІ з‘їзду фтизіатрів і пульмонологів України, жовтень 1997 р., ( Київ, 1998)- С. 114.            
 14. Бількевич Н.А. Зміни показників гуморального імунітету та неспецифічних факторів захисту у хворих на негоспітальну пневмонію на фоні ендогенної інтоксикації. // Вісник наукових досліджень.- 2001.- № 1.- С. 23-25.
 15. Єпішин А.В., Андрейчин С.М., Бугай Б.Г., Лемке М.О., Лихацька .О., Хабарова Н.А., Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А., Шерстюк П.Я. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими. Підручник. За заг. ред. А.В. Єпішина. – Тернопіль, Укрмедкнига, 2001., 768 с.
 16. Бількевич Н.А. Зрушення в клітинній ланці імунітету у хворих на негоспітальну пневмонію в залежності від рівня ендогенної інтоксикації.       // Галицький лікарський вісник.- 2001.- Т.8, число 3.- С. 13-15.
 17. Бількевич Н.А., Єпішин А.В., Бех М.Д., Дем‘яненко С.М. Ефективність сорбційної детоксикації в корекції імунних порушень у хворих на негоспітальну пневмонію. // Вісник наукових досліджень.- 2001.- № 4.- С. 74-76.
 18. Бількевич Н.А. Рівень токсичності інтерстиціальної рідини у хворих на негоспітальну пневмонію.       // Тези доповідей V Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. Тернопіль, Україна, 10-12 травня 2001 р., (Тернопіль, 2001) -  С. 6.
 19. Бількевич Н.А., Бех М.Д., Єпішин А.В., Дем‘яненко В.В. Озоногемотерапія в комплексному лікуванні хворих на пневмонію. // Матеріали XLIV підсумкової наук. конф. Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я.Горбачевського 5 червня 2001 р. [“Здобутки клінічної та експериментальної медицини”]. Випуск 6, ( Тернопіль, “Укрмедкнига”, 2001) – С. 21.    
 20. Єпішин А.В., Хабарова Н.А., Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А. Віддалені результати комплексного лікування хронічних захворювань біліарної системи із застосуванням імуноактивних засобів. // Вісник наукових досліджень. – 2003. - № 3. – С. 57-60.
 21. Бількевич Н.А. Ефективність вугільного ентеросорбенту й озонотерапії в комплексному лікуванні хворих на негоспітальну пневмонію з різним ступенем ендогенної інтоксикації. Дис. на здобуття наук. ст. канд. мед. наук. – Київ, 2003., 210 с.
 22. Бех М.Д., Андрейчин Ю.М., Дем’яненко С.М., Бількевич Н.А. Спосіб визначення ефективності антитоксичної терапії. // Патент на винахід за № 2002086816 від 19.08.2002 р. МПК А 61 В 10/00. Опубл. 15.05.03 р. Бюлетень № 5. ДП 56696 А. Вхідна дата 04.05.03.
 23. Андрейчин С.М., Н.А. Бількеівич, В.В. Дем’яненко, А.В. Єпішин. Застосування вугільного ентеросорбенту й озонотерапії у лікуванні хворих на негоспітальну пневмонію з вираженою ендогенною інтоксикацією. Інформаційний лист № 25. Київ, 2004.
 24. Руда М.М., Андрейчин  С.М., Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А. Спостереження тяжкої ессенціальної артеріальної гіпертензії резистентної до медикаментів  // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2003.- № 1.- С. 71-72.
 25. С.М. Андрейчин, В.О. Лихацька, А.В. Єпішин, Б.Г., Бількевич Н.А. Ендогенна інтоксикація у хворих на хронічний панкреатит із супутньою патологію гепатобіліарної системи. Клініко-біохімічні показники. // Матеріали ХLVІІ підсумкової науково-практичної конференції ТДМА 3-4 червня 2004 р. Тернопіль, “Укрмедкнига”, С. 9-10.
 26. Бількевич Н., Чорненький М. Рівень ендогенної інтоксикації та перебіг негоспітальної пневмонії. // Тези доп. 8 Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених 10-12 червня, 2004 р.,  (Тернопіль, 2004) – С. 9.
 27. Андрейчин С.М., Бількевич Н.А., Єпішин А.В., Хабарова Н.А., Бугай Б.Г., Лихацька В.О., Чернець Т.Ю. Курація хворих і написання навчальної історії хвороби: Методичні рекомендації (для студентів 3-го курсу медичного факультету). -Тернопіль, Укрмедкнига, 2004 (перевид. 2006). – 49 с.
 28. Andreichyn S.M.,  Bilkevych N.A., Yepishyn A.V., Habarova N.A., Buhai B.H., Lykhatska V.O., Chernets T.Yu. Management of the patient and filling in a training case history. Metodological instruction (for the 3-rd year student medical faculty). - Ternopil, Ukrmedknyga,  2004 (reprinted 2006). – 49 pр.
 29. Бількевич Н.А., Чернець Т.Ю., Хабарова Н.А., Руда М.М. Ефективність вугільного ентеросорбенту в корекції ендотоксикозу у хворих на негоспітальну пневмонію. // Матеріали ХLVІІ підсумкової науково-практичної конференції ТДМА [“Здобутки клінічної та експериментальної медицини”]  3-4 червня 2004 р. – (Тернопіль, Укрмедкнига, 2004) – С. 14-15.
 30. Бількевич Н.А., Єпішин А.В., Хабарова Н.А., Чернець Т.Ю. Вплив імуноактивних препаратів на перебіг хронічних запальних захворювань біліарної системи    // Матеріали ХLVІІ підсумкової науково-практичної конференції ТДМА [“Здобутки клінічної та експериментальної медицини”]  3-4 червня 2004 р. – (Тернопіль, Укрмедкнига, 2004) – С. 26-27.                
 31. Бількевич Н.А., Хабарова Н.А., Верещагіна К.В. Синдром ендогенної інтоксикації при негоспітльній пневмонії // Матеріали 9-го Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених. Тернопіль, 2005.  – С. 5. 
 32. Бількевич Н.А., Бех М.Д, Верещагін В.В., Чернець Т.Ю., Руда М.М. Імунокоригуюча дія парентерально введеного фотомодифікованого ізотонічного розчину хлориду натрію в комп лексному лікуванні негоспітальної пневмонії. - Медицина залізничного транспорту.- 2005.- №.2.- С.41-44.
 33. Бількевич Н.А., Андрейчин С.М., Верещагіна Н.Я., Єпішин А.В., . Проблеми входження кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб до системи Болонського процесу та шляхи їх вирішення. - Матеріали науково-методичної конференції [“Досвід впровадження основних засад Болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти”], (Тернопіль, 14-15 квітня 2005 р.) - С.72-77.
 34. Єпішин А.В.. Скакун М.П., Хабарова  Н.А., Бількевич Н.А. Написання навчальної історії хвороби з позиції доказової медицини на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб. - Матеріали науково-методичної конференції [“Доказова медицина у спектрі наукової медичної інформації та інноваційної політики”], (Тернопіль “Укрмедкнига”, 2005). – С.32-33.
 35. Бількевич Н.А., Єпішин А.В., Хабарова Н.А., Маланчук С.Л., Гриб Б.О.Критерії ендогенної інтоксикації при негоспітальній пневмонії. - Матеріали ХLVІІ підсумкової науково-практичної конференції [“Здобутки клінічної і експериментальної медицини”], Тернопіль, “Укрмедкнига”, 2005) – С.11-12.
 36. Бількевич Н.А. Морально-етичні аспекти науково-експериментальної діяльності на людях          Матеріали науково-методичної конференції [“Християнське милосердя і світська емпатія: деонтологічні аспекти”], (Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 2005) -С.151-154
 37. Бількевич Н.А., Хабарова Н. А., Андрейчин С. М.Сучасні погляди на медсестринську освіту. - Медична освіта.-2006.-№3.-С.20-22.
 38. Бількевич Н.А., Марущак М. І., Чайківська О. З., Верещагіна Н. Я., Ярема Н. З.Динаміка вмісту молекул середньої маси в плазмі крові у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю. - Матеріали ХLVІІІ підсумкової науково-практичної конференції [“Здобутки клінічної і експериментальної медицини”], (Тернопіль, “Укрмедкнига”, 2006) - С.31-32.
 39. Бількевич Н., Рудий В., Верещагіна К.Клініко-імунологічна ефективність озонотерапії при негоспітальній пневмонії. - Тези доповідей Х Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, (Тернопіль. 2006) - С.33.
 40. Бількевич Н.А., Хабарова Н.А., Верещагіна Н.Я., Руда М.М.Фотогемотерапія в лікуванні хворих на не госпітальну пневмонію. - Матеріали регіональної науково-методичної конференції [Фізична реабілітація: актуальність, проблеми, перспективи розвитку] (25-26 жовтня 2007 р.), (Тернопіль 2008) - С.16-21.
 41. Бількевич Н.А., Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Михайлів Л.М. Нові підходи до лікування остеоартрозу. - Ліки України. – 2007.-  №1. – С. 23-29.
 42. Бількевич Н.А., Хабарова Н.А., Руда М.М., Верещагіна Н.Я. Віддалені результати комплексного лікування хворих на запальні захворювання жовчного міхура і жовчовивідних шляхів.- Матеріали міжобласної науково-практичної конференції [Діагностика і терапія поєднаних хвороб органів травлення] 22-23 листопада 2004 року, (Тернопіль, Укрмедкнига,  2007) -  С. 60-61
 43. Бількевич Н.А., Єпішин А.В., Хабарова Н.А. Озонотерапія в реабілітації хворих на негоспітальну пневмонію. - Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Чернігів, 2008. - Вип.55, т.2. - С. 271 - 274.
 44. Єпішин А.В., Хабарова Н.А.,  Шерстюк П.Я., Бількевич Н.А. НВЧ-випромінювання в реабілітації хворих на хронічні запальні захворювання біліарної системи. - Матеріали науково-методичної конференції [Реалізація концепції освіти з БЖД: Сучасні проблеми та ефективність інноваційних освітніх технологій ], 22-23 лютого 2008 р.,  (Тернопіль 2008) -  С.155 – 156.
 45. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М, Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А. Кардіоцереброваскулярні синдроми: мотиви необхідності вивчення їх на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб.        - Медична освіта. – 2008. - № 4. – С. 38-40.
 46. Бількевич Н.А., Єпішин А.В., Хабарова Н.А., Ярема Н.З. Клітинний імунітет та ендогенна інтоксикація при негоспітальній пневмонії. - Матеріали міжобласної науково-практичної конференції [Нові підходи в лікуванні хвороб органів дихання] 18-19 вересня 2008 року, (Тернопіль, Укрмедкнига, 2008) – С. 12-14.
 47. Бількевич Н.А., Б.Г. Бугай, С.М. Андрейчин, Т.Ю. Чернець, Н.А. Хабарова.Синдром ущільнення легеневої тканини: нова інтерпретація в пропедевтиці внутрішніх хвороб.       друк    Медична освіта. -  2008. - №2. - С. 39-41.
 48. Бількевич Н.А., С.М. Андрейчин, Н.А. Хабарова, Н.З. Ярема. Нові підходи до навчання медсестер-бакалаврів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії. - Медсестринство. - 2008. - №2. - С.42-43
 49. Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А. Впровадження принципів Болонського процесу у навчання студентів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії. - Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції [Проблеми інтеграції Української медичної освіти у світовий освітній простір] , 21–22 травня 2009 року, (Тернопіль, Укрмедкнига. 2009)  – С. 159-161.
 50. Бількевич Н.А., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г. Самовиховання у професійній підготовці майбутніх медсестер. - Медсестринство.-2009.-№2.-С.14-17
 51. Бількевич Н.А., Андрейчин С.М., Бутвин С.М. Дослідження співвідношення різних типів мислення серед студентів медичного вузу. - Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції [“Проблеми інтеграції  Української   медичної      освіти у        світовий      освітній  простір”], 21–22 травня 2009 року,  (Тернопіль, Укрмедкнига. 2009)  – С. 159-161.
 52. Андрейчин С.М., Руда М.М., Ярема Н.З., Бількевич Н.А. Особливості практичної підготовки студентів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в умовах кредитно-модульної системи. - Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю [Впровадження кредитно-модульної системи органіхації навчального прцесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи], 20–21 травня 2010 року,  (Тернопіль, Укрмедкнига. 2010)  – С. 76-78.
 53. Бількевич Н.А., Андрейчин С.М.,  Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Верещагіна Н.Я.Особливості  роботи з хворими англомовних студентів ТДМУ на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини. - Матеріали науково-методичної конференції [Психолого-педагогічні особливості викладання навчалльних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформацйних технологій ], 23 вересня 2010 р.,  (Тернопіль, Укрмедкнига. 2010) – С. 6-7.
 54. Бількевич Н.А., Андрейчин С.М.  Психологічні аспекти організації навчального процесу студентів-майбутніх медсестер. -  Медсестринство. – 2010. -  № 2. – С. 12-17.
 55. Бількевич Н.А. Організація практичної роботи студентів медичного університету із застосуванням інтерактивних методів навчання та урахуванням психотипу студента. Рукопис. Магістерська робота на здобуття звання магістра медсестринства. Тернопіль, 2010. – 90 с.
 56. Бількевич Н.А. Вплив внутрішньовенного введення фотомодифікованого ізотонічного розчину хлориду натрію та ентеросорбції на стан перекисного окиснення ліпідів й антиоксидантний захист при негоспітальній пневмонії. - Вісник наукових  досліджень.-2012.-№3.-С. 21-23.
 57. Бількевич Н.А. Деякі особливості засвоєння інформації студентами з різним типом інформаційного метаболізму. - Медична освіта.-2012.-№4.-С. 32-35.
 58. Бількевич Н.А. Клінічні симптоми ендогенної інтоксикації: діагностичне значення для оцінки її виразності при не госпітальній пневмонії.- Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2012. - № 4. – С. 71-75.
 59. Верещагіна К.В., Бутвін І.М., Бількевич Н.А. Клініко-патогенетичні аспекти подагри. - Вісник наукових  досліджень.-2012.-№4.-С. 4-7.
 60. Бількевич Н.А., Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Верещагіна Н.Я. Володіння українською мовою як складова вивчення пропедевтики внутрішньої медицини англомовними студентами.- Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції ["Мовна комунікація: наука, культура, медицина"],  9-10 жовтня 2012 р., (Тернопіль, 1012) -  С. 34-36.
 61. Бількевич Н.А., Андрейчин С. М., Руда М. М., Чернець Т. Ю. Впровадження принципів кредитно-модульної системи навчання під час вивчення основ внутрішньої медицини на стоматологічному факультеті. - Матеріали всеукраїнської навчально-наукової конференції присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського МОЗ України ["Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІVрівнів акредитації"], (Тернопіль,  2012)  – С. 249.
 62. Бількевич Н.А., Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Бутвін І.М. Досвід організації практичної роботи студентів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії в умовах кредитно-модульної системи освіти            друк    Матеріали всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського МОЗ України ["Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІVрівнів акредитації"], (Тернопіль,  2012)  – С. 252-253.
 63. Бількевич Н.А., Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю. Клінічні особливості перебігу остеоартрозу у хворих із супутнім токсичним ураженням печінки. - Матеріали підсумкової науково-практичної конференції [“Здобутки клінічної і експериментальної медицини”], (Тернопіль, “Укрмедкнига”, 2012),  (Тернопіль.  “Укрмедкнига”,  2012)  – С.57.
 64. Бількевич Н.А. Деякі маркери ендогенної інтоксикації при негоспітальній пневмонії: значення для клінічного застосування. - Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2013 - № 1. – С. 77-82.
 65. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Руда М.М., Бутвін І.М., Василюк В.В., Бількевич Н.А.   Показники обміну сполучної тканини у хворих на остеопороз із супутнім токсичним ураженням печінки.Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 17 квітня 2012 р. Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига» 2012 р. - С.9.
 66. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Руда М.М., Бутвін І.М., Василюк В.В., Бількевич Н.А.  Клінічні особливості перебігу остеоартрозу у хворих із супутнім токсичним ураженням печінки. Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 17 квітня 2012 р. Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига» 2012 р. - С.8-9.
 67. Андрейчин С.М.,  Бількевич Н.А., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Верещагіна Н.Я. Володіння українською мовою як складова вивчення пропедевтики внутрішньої медицини англомовними студентами // Мовна комунікація: наука, культура, медицина. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського 9-10 жовтня 2012 р., С. 34-36.
 68. С.М. Андрейчин, І.І. Ганьбергер, Т.Ю. Чернець, Н.А. Бількевич, І.М. Бутвін, Н.З. Ярема, Н.Я. Верещагіна, М.М. Руда, Б.Г. Бугай, Н.А. Хабарова, Н.М. Олексів, І.О. Малець //Особливості рентгенологічної картини остеоартрозу у хворих із супутнім ураженням гепато-біліарної системи //«Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів»: збірник матеріалів конференції 10 жовтня 2012 р. –Тернопіль: “Укрмедкнига”. – 2012. – С.19.
 69. С.М. Андрейчин, І.І. Ганьбергер, Т.Ю. Чернець, Н.А. Бількевич, І.М. Бутвін, Н.З. Ярема, Н.Я. Верещагіна, М.М. Руда, Б.Г. Бугай, Н.А. Хабарова, М.М.Стебло, О.І. Кузів. Результати ультразвукового дослідження суглобів у хворих на остеоартроз із супутнім вірусним ураженням печінки //«Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів»: збірник матеріалів конференції 10 жовтня 2012 р. –Тернопіль: “Укрмедкнига”. – 2012. – С.17-18.
 70. С.М. Андрейчин, Н.А. Бількевич, І.М. Бутвін, Т.Ю. Чернець, Н.Я. Верещагіна, М.М. Руда, Б.Г. Бугай, Н.А. Хабарова, І.І. Ганьбергер, А.М.Пастернак. Діагностичне значення клінічних симптомів ендогенної інтоксикації при негоспітальній пневмонії //«Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів»: збірник матеріалів конференції 10 жовтня 2012 р. –Тернопіль: “Укрмедкнига”. – 2012. – С.20.
 71. С.М.Андрейчин, М.М.Руда, Т.Ю.Чернець, Н.З.Ярема, Н.А.Бількевич, Б.Г.Бугай, І.М.Бутвін, В.В.Василюк, Н.Я.Верещагіна, Н.А.Хабарова, І.І.Ганьбергер.  Впровадження принципів кредитно-модульної системи навчання під час вивчення основ внутрішньої медицини на стоматологічному факультеті. В матеріалах Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф) НЗ III-IY рівнів акредитації» Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига» 2012 р. - С. 251-252.
 72. С.М.Андрейчин, Н.З.Ярема, І.М.Бутвін, Т.Ю.Чернець, Б.Г.Бугай, Н.А.Бількевич, М.М.Руда, Н.Я.Верещагіна, Н.А.Хабарова, В.В.Василюк, І.І.Ганьбергер.   Досвід організації практичної роботи студентів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії в умовах кредитно-модульної системи освіти.В матеріалах Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф) НЗ III-IY рівнів акредитації» Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига» 2012 р. - С.252-253.
 73. C. М. Андрейчин, Н. А.Хабарова, Т. Ю.Чернець, М. М. Руда, Н.З. Ярема, Н. А. Бількевич, Б. Г. Бугай, І. М.Бутвін, Н. Я. Верещагіна, І. І. Ганьбергер. Особливості викладання дисципліни «Внутрішня медицина» для студентів стоматологічного факультету в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. //Матеріали Всеукраїнської X ювілейної навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі»/ 18-19 квітня 2013 року. – Тернопіль, Укрмедкнига. – 2013. – С. 12.
 74. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Бугай Б.Г., Бутвін І.М., Бількевич Н.А., Хабарова Н.А. Особливості кістково-хрящового метаболізму у хворих на остеоартроз у поєднанні з вірусним ураженням печінки // Збірник матеріалів підсумкової науково–практичної конференції 21 травня 2014 року  "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль, “Укрмедкнига”,  2014. - С. 5.
 75. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Бугай Б.Г., Бутвін І.М., Бількевич Н.А., Хабарова Н.А. Лікування хворих на остеоартроз із супутнім вірусним ураженням печінки // Збірник матеріалів підсумкової науково–практичної конференції 21 травня 2014 року  "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль, “Укрмедкнига” , 2014. - С. 6.
 76. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Бугай Б.Г.,Олексів Н.М., Бутвін І.М., Бількевич Н.А., Хабарова Н.А., Кузів О.І., Депутат Б.М. Динаміка рівня маркерів запалення під впливом диференційованого лікування у хворих на ОА у поєднанні з ХОЗЛ. //Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів: міжобласна науково-практична конференція, 23–24 жовтня 2014 р.: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Тернопіль: ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України",– Тернопіль, 2014. С. 3-4.
 77. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Бугай Б.Г., Бутвін І.М., Бількевич Н.А., Хабарова Н.А., Стебло М.М.  Сонографічні зміни в колінному суглобі у хворих на остеоартроз у поєднанні з хронічними гепатитами в і/або с під впливом диференційованого лікування. //Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів: міжобласна науково-практична конференція, 23–24 жовтня 2014 р.: збірник матеріалів науково-практичної конференції. ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", – Тернопіль, 2014. С. 4-6.
 78. Андрейчин С.М., Бількевич Н.А., Чернець Т.Ю. Методика обстеження терапевтичного хворого: навч. Посібник./ - Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 260 с. 
Comments