Наукові публікації доц. Яреми Н. З.

Автор 67 наукових робіт. 
1. Кузів П.П., Ярема Н.З., Боднар Л.П. Деякі аспекти сучасного стану вищої медичної освіти в Україні на шляху приєднання до Болонської конвенції.// Матеріали науково-методичної конференції «Досвід впровадження основних засад болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної ) освіти. - Тернопіль, Укрмедкнига. – 2005. – С.143-146.
2. Кузів П.П., Ярема Н.З., Боднар Л.П. Доказова медицина – важлива інформаційна технологія медичної діяльності.// Матеріали науково-практичної конференції – семінару «Доказова медицина – у спектрі наукової медичної інформації та інноваційної політики». – Тернопіль, Укрмедкнига. – 2005. – С.34-35.
3. Кузів П.П., Лепявко А.А., Ярема Н.З., Боднар Л.П. Деякі показники ліпідограми та стану тиреоїдної функції у пацієнтів з ішемічною хворобою серця при проведенні розвантажувально-дієтичної терапії. // Матеріали ювілейного з”їзду ВУЛТ, присвяченого 15-річчю Всеукраїнського Лікарського Товариства. – Київ, 2005. – с. 358 – 359.
4. Кузів П.П., Михайлів Л.М., Ярема Н.З. Застосування розвантажувально-дієтичної терапії для корекції метаболічних порушень у хворих на хронічний пієлонефрит. //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Матеріали підсумкової науково-практичної конференції. Тернопіль, Укрмедкнига. - 2005. - С. 40-41.
5. Масик О.М., Ярема Н.З., Проць О.С., Щур М.І. Застосування естрогенів та селективних модуляторів естрогенових рецепторів при хірургічно індукованій менопаузі для попередження остеопоротичних переломів. // Шпитальна хірургія. – 2005. - № 2. – С. 107-111.
6. Марущак М.І., Чайківська О.З., Верещагіна Н.Я., Ярема Н.З. Динаміка вмісту молекул середньої маси в плазмі крові у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю. //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Матеріали ХLIX підсумкової науково-практичної конференції. Тернопіль, Укрмедкнига. - 2006. - С. 6-7.
7. Кузів П.П., Ярема Н.З., Михайлів Л.М., Верещагіна Н.Я. Ураження органів-мішенів під час лікування нестероїдними протизапальними засобами. // Вісник наукових досліджень. – 2006.- №4. – С.31-32.
8. Андрейчин С.М., Єпішин А.В., Кузів П.П., Ярема Н.З. Методичні поради студентам щодо курації і написання навчальної історії хвороби: Методичні вказівки студентам. – Тернопіль, 2006. – 46с
9. Andreychyn S.M., Yepishyn A.V., Kusiv P.P., Yarema N.Z. Management of the patient and filling in a training case history: Metodological instruction ( for the 3-rd year student medical faculty).- Ternopil, 2006. – 49 p.
10. Андрейчин С.М., Хабарова Н.А., Ярема Н.З., Бугай Б.Г., Верещагіна Н.Я., Чернець Т.Ю., Руда М.М., Бількевич Н.А., Делитканич Н.В. Нові підходи до навчання медсестер бакалаврів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії.-Медсестринство.- 2008.- №2.- С.42-43.
11. Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Верещагіна Н.Я., Бількевич Н.А. Медична сестра – помічник сімейного лікаря: сучасні підходи до навчання в Тернопільському медичному університеті імені І.Я. Горбачевського. // Медсестринство. – 2007.- №3. – С.17-20.
12. Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Бількевич Н.А., Михайлів Л.М. Нові підходи до лікування остеоартрозу. // Ліки України. – 2007.- №1. – С. 23-29.
13. Ярема Н.З., Чернець Т.Ю. , Руда М.М., Хабарова Н.А. Профілактика медикаментозних гастропатій у хворих на деякі ревматичні захворювання. //Діагностика і терапія поєднаних хвороб органів травлення.- Мат. Міжобласної науково-практичної конференції (22-23 листопада 2007 року, м. Тернопіль).- С.67-68.
14. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А., Руда М.М., Верещагіна Н.Я., Ярема Н.З., Хабарова Н.А. Синдром ущільнення легеневої тканини. Нова інтерпретація в пропедевтиці внутрішніх хвороб.-Медична освіта.- 2008.- №2.- С. 39-41.
15. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М, Чернець Т.Ю., Н.А. Бількевич Н.А., Руда М.М., Верещагіна Н.Я., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Бутвін І.М. Кардіоцереброваскулярні синдроми: мотиви необхідності вивчення їх на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб // Медична освіта. – 2008. - № 4. – С. 38-40.
16. Бількевич Н.А., Єпішин А.В., Хабарова Н.А., Ярема Н.З., Бугай Б.Г., Делитканич Н.В. Клітинний імунітет та ендогенна інтоксикація при негоспітальній пневмонії//Нові підходи в лікуванні хвороб органів дихання: Матеріали міжобласної науково-практичної конференції (18-19 вересня 2008 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – с.12-14.
17. Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Бугай Б.Г, Верещагіна Н.Я. Деякі аспекти впровадження кредитно – модульної системи навчання на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії //Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції «Досвід та проблеми впровадження кредитно – модульної системи навчання у ВМ (Ф) НЗ України» 15-16 травня 2008р. - Тернопіль, Укрмедкнига. – 2008. – С.
18. Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Чернець Т.Ю., Руда М.М., Бількевич Н.А., Бугай Б. Г., Бутвін І.М., Василюк В.В., Верещагіна Н.Я., Хабарова Н.А. Впровадження принципів Болонського процесу у навчання студентів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії // Медична освіта - 2009. - №5. - С.159-161.
19. Бількевич Н.А., Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Василюк В.В., Бутвин І.М. Самовиховання у професійній підготовці майбутніх медсестер // Медсестринство. - 2009. - №2. - С.14-17.
20. Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Чернець Т.Ю., Руда М.М., Бількевич Н.А., Бугай Б.Г., Бутвин І.М., Василюк В.В., Верещагіна Н.Я.,Хабарова Н.А. Впровадження принципів болонського процесу у навчання студентів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії//Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції «Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір» 21-22 травня 2009р. - м. Тернопіль,2009 . - С.159-161.
21. Кузів П.П., Кузів О.Є., Бакалюк О.Й., Кузів О.І., Радецька Л.В., Ярема Н.З. Гепаторенальний синдром: можливі шляхи немедикаментозної корекції.// Науковий вісник Ужгородського університету.- Серія « Медицина».- 2009. - Вип.36. - С.26-28.
22. Андрейчин С.М. Верещагіна Н.Я. Ярема Н.З. та ін. Лікування хворих на остеоартроз в умовах ревматологічного відділення з позиції доказової медицини //Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я: матер. наук.-практ. конфер. Тернопіль, 28-29 травня 2009р .- С.45-46.
23. Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Чернець Т.Ю. Особливості практичної підготовки студентів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в умовах кредитно-модульної системи //Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи 20-21 травня 2010 р. – м. Тернопіль. – С. 76-78.
24. Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Кузів О.І. Профілактика медикаментозних гастропатій у хворих на ревматичні хвороби // Матеріали ХІІІ Конгресу Світової федерації українських лікарських товариств.- Львів – Київ – Чікаго, 2010р. - С. 260.
25. Андрейчин С.М., Бількевич Н.А., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Верещагіна Н.Я. Особливості роботи з хворими англомовних студентів ТДМУ на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини. – Матеріали науково-методичної конференції «Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформацйних технологій» 23 вересня 2010 р., м. Тернопіль.– Тернопіль, ТДМУ: Укрмедкнига, 2010р. – С. 6-7.
26. Бакалюк О.Й., Кузів О.Є., Кузів О.І., Ярема Н.З. Ринок медичних послуг:приватна, страхова і сімейна медицина – проблеми становлення і розвитку. //Державна політика та розвиток ринку медичних та фармацевтичних послуг. Сімферополь, 2011р. - С.5 – 9.
27. Кузив П. П., Кузив О.Е., Бакалюк О.И., Ярема Н.З. Разгрузочно-диетическая терапия в коплексе мероприятий ипервичной профілактики и в лечении неинфекционных заболеваний внутренних органов – есть ли альтернатива? // Медицинская наука и образование Урала.- 2011.- №3.- С. 125 – 127.
28. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Руда М.М., Бутвін І.М., Василюк В.В., Бількевич Н.А. Показники обміну сполучної тканини у хворих на остеопороз із супутнім токсичним ураженням печінки.Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 17 квітня 2012 р. Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига», 2012 р. - С.9.
29. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Руда М.М., Бутвін І.М., Василюк В.В., Бількевич Н.А. Клінічні особливості перебігу остеоартрозу у хворих із супутнім токсичним ураженням печінки. Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 17 квітня 2012 р. Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига», 2012 р. - С.8-9.
30. Андрейчин С.М., Бількевич Н.А., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Верещагіна Н.Я. Володіння українською мовою як складова вивчення пропедевтики внутрішньої медицини англомовними студентами // Мовна комунікація: наука, культура, медицина. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського 9-10 жовтня 2012 р., С. 34-36.
31. С.М. Андрейчин, І.І. Ганьбергер, Т.Ю. Чернець, Н.А. Бількевич, І.М. Бутвін, Н.З. Ярема, Н.Я. Верещагіна, М.М. Руда, Б.Г. Бугай, Н.А. Хабарова, Н.М. Олексів, І.О. Малець //Особливості рентгенологічної картини остеоартрозу у хворих із супутнім ураженням гепато-біліарної системи //«Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів»: збірник матеріалів конференції 10 жовтня 2012 р. –Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2012р. – С.19.
32. С.М. Андрейчин, І.І. Ганьбергер, Т.Ю. Чернець, Н.А. Бількевич, І.М. Бутвін, Н.З. Ярема, Н.Я. Верещагіна, М.М. Руда, Б.Г. Бугай, Н.А. Хабарова, М.М.Стебло, О.І. Кузів. Результати ультразвукового дослідження суглобів у хворих на остеоартроз із супутнім вірусним ураженням печінки //«Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів»: збірник матеріалів конференції 10 жовтня 2012 р. –Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2012р. – С.17-18.
33. С.М.Андрейчин, М.М.Руда, Т.Ю.Чернець, Н.З.Ярема, Н.А.Бількевич, Б.Г.Бугай, І.М.Бутвін, В.В.Василюк, Н.Я.Верещагіна, Н.А.Хабарова, І.І.Ганьбергер. Впровадження принципів кредитно-модульної системи навчання під час вивчення основ внутрішньої медицини на стоматологічному факультеті. В матеріалах Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф) НЗ III-IY рівнів акредитації» Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига», 2012 р. - С. 251-252.
34. С.М.Андрейчин, Н.З.Ярема, І.М.Бутвін, Т.Ю.Чернець, Б.Г.Бугай, Н.А.Бількевич, М.М.Руда, Н.Я.Верещагіна, Н.А.Хабарова, В.В.Василюк, І.І.Ганьбергер. Досвід організації практичної роботи студентів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії в умовах кредитно-модульної системи освіти.В матеріалах Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф) НЗ III-IY рівнів акредитації» Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига» , 2012 р. - С.252-253.
35. C. М. Андрейчин, Н. А.Хабарова, Т. Ю.Чернець, М. М. Руда, Н.З. Ярема, Н. А. Бількевич, Б. Г. Бугай, І. М.Бутвін, Н. Я. Верещагіна, І. І. Ганьбергер. Особливості викладання дисципліни «Внутрішня медицина» для студентів стоматологічного факультету в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. //Матеріали Всеукраїнської X ювілейної навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі»/ 18-19 квітня 2013 року. – Тернопіль, Укрмедкнига, 2013. – С. 12.
36. Кузів О.Є., Бакалюк О.Й., Кузів П.П., Радецька Л.В., Ярема Н.З.Методологічні аспекти застосування розвантажувально-дієтичної терапії в умовах санаторію.// Мат. Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конф.” Вода і здоров”я людини”. - Ужгород, 2013р.
37. Ярема Н.З., Зоря Л.В., Дмитришина А.А.Випадок гострої мітральної недостатності в результаті відриву хорди на тлі фізичної травми //ХII з”їзд ВУЛТ. Матеріали. – м. Київ, 5 – 7 вересня 2013 року. – С. 126 -127.
38. Кузів О.Є., Бакалюк О.Й., Кузів П.П., Кузів Б.П..,Лихацька Г.В., Радецька Л.В.,Ярема Н.З.Перспективи застосування методу розвантажувально-дієтичної терапії в умовах санаторію.// Мат. Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конф.” Вода і здоров”я людини”. - Ужгород, 2013р.
39. Ярема Н.З. Стан серцево-судинної системи у хворих на подагру.// ХY з”їзд СФУЛТ. Матеріали.- Київ, 2014 р. – С.
40. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Бугай Б.Г., Бутвін І.М., Бількевич Н.А., Хабарова Н.А. Особливості кістково-хрящового метаболізму у хворих на остеоартроз у поєднанні з вірусним ураженням печінки // Збірник матеріалів підсумкової науково–практичної конференції 21 травня 2014 року "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль, “Укрмедкнига”, 2014. - С. 5.
41. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Бугай Б.Г., Бутвін І.М., Бількевич Н.А., Хабарова Н.А. Лікування хворих на остеоартроз із супутнім вірусним ураженням печінки // Збірник матеріалів підсумкової науково–практичної конференції 21 травня 2014 року "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль, “Укрмедкнига” , 2014. - С. 6.
42. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Бугай Б.Г.,Олексів Н.М., Бутвін І.М., Бількевич Н.А., Хабарова Н.А., Кузів О.І., Депутат Б.М. Динаміка рівня маркерів запалення під впливом диференційованого лікування у хворих на ОА у поєднанні з ХОЗЛ. //Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів: міжобласна науково-практична конференція, 23–24 жовтня 2014 р.: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Тернопіль: ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України",– Тернопіль, 2014. С. 3-4.
43. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Бугай Б.Г., Бутвін І.М., Бількевич Н.А., Хабарова Н.А., Стебло М.М. Сонографічні зміни в колінному суглобі у хворих на остеоартроз у поєднанні з хронічними гепатитами в і/або с під впливом диференційованого лікування. //Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів: міжобласна науково-практична конференція, 23–24 жовтня 2014 р.: збірник матеріалів науково-практичної конференції. ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", – Тернопіль, 2014. С. 4-6.

Рацпропозиції
1. Апарат для вимірювання функції суглобів за № 540(1986).
2. Спосіб комбінованого лікування ревматоїдного артриту лазерним опромінюванням і декарісом за № 12 (1986).
Comments