Кафедра‎ > ‎

Наукова робота

Наукова робота

    Традиційний напрямок наукових досліджень працівників кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії – вивчення проблем поєднаної патології органів травлення та уражень інших органів. На сьогодні кафедра працює над виконанням фрагменту комплексної науково-дослідної теми «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування»
    Напрацювання здійснені колективом кафедри пропедевтики внутрішньої медицини торкаються проблем гастроентерології, ревматології, кардіології, ендокринології, пульмонології. Сьогодні основна увага приділяється проблемам діагностики та лікування захворювань органів дихання, гепато-біліарної системи з огляду на значний ріст захворюваності щодо цієї патології у світі, а також ревматичних захворювань та органів серцево-судинної системи.
    Одночасно вивчаються проблеми порушення мінеральної щільності кісткової тканини та рівень ендотоксимії при захворюваннях панкреато-дуоденальної зони, вплив на структуру і функцію печінки антихелікобактерної терапії при хронічному гастриті В та виразковій хворобі, клініко-патогенетичні особливості і терапія подагри та остеоартрозу на тлі супровідних хронічних гепатитів, обструктивних захворювань легень. На кафедрі працюють аспіранти Лотоцька Світлана. та Зеновій Скірак. Під керівництвом проф. Андрейчина С.М. виконуються дисертаційні роботи ”Порушення зв’язувальної функції сироваткового альбуміну при токсичних гепатитах”, "Роль ендотоксикозу в клінічних проявах і патогенезі ХОЗЛ у хворих різного віку та ефективність ентеросорбційної терапії та “Вплив антихелікобактерної терапії при виразковій хворобі та хронічному гастриті Б на структуру і функцію печінки
    В підрозділі «Фтизіатрія» працюють 3 дисертанти. Під керівництвом проф. Грищука Л.А. виконується кандидатські дисертації: «Морфо-функціональні зміни міокарду зумовлені ендогенною та туберкульозною інтоксикацією, впливом протитуберкульозних препаратів, корекція виявлених порушень». (Мельник Л.П.), «Характер метаболічних та структурно-функціональних порушень системи сурфактанта при експериментальному гострому ураженні легень» (Беський В.О) та «Оптимізація терапії хворих на вперше діагностований туберкульоз легень в залежності від функціонального стану печінки» (Окусок О.М.)
    Результатом проведеної науково-дослідної роботи є публікація більше 100 наукових робіт. Матеріали наукових досліджень доповідались на науково-практичних конференціях, терапевтичних товариствах. Вже стали традиційними конференції організовані колективом кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії: «Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів» та «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання та травлення».

Конференція «Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів» 23-24 жовтня 2014 р. виступ доц. Яреми Н.І.

    Результати досліджень впроваджені в роботу терапевтичних відділень м. Тернополя та області. Оформлено 14 актів впровадження, 2 інформаційні листи, 6 патентів на винахід Захищено 4 кандидатських дисертації.
    На кафедрі успішно працює науковий студентський гурток. Роботи учасників гуртка гідно представляються на студентських наукових конференціях.

Староста гуртка студентка 6 курсу Ханас М.

    У перспективі планується продовжити традиційний для кафедри напрямок наукових досліджень з вивчення поєднаної патології органів гепато-панкреато-дуоденальної зони, опорно-рухового апарату, органів дихання, ендокринниз захворювань. Результати будуть опубліковані у наукових журналах, матеріалах з’їздів, конференцій, а також впроваджені в практику охорони здоров’я. В наукову роботу кафедри будуть залучені здібні студенти, шляхом реалізації їх можливостей у студентському науковому гуртку, а також буде продовжено підготовку науково-педагогічних кадрів (докторів і кандидатів медичних наук).

    Курс фтизіатрії
    За останні роки на кафедрі проводяться наукові дослідження присвячені проблемам легеневих кровотеч та кровохаркань у хворих на туберкульоз легень (І.Т. П’ятночка, Л. А. Грищук, С.І. Корнага), проблемам вивчення остеопорозу, стану серцево-судинної системи у таких хворих.
    Наукові здобутки працівників кафедри представлялись на багатьох конференціях, симпозіумах та з’їздах, у тому числі за кордоном ( Л.А. Грищук, Польща, 2003-2014 р.р.)
    Працівниками курсу захищено 4 кандидатські і 4 докторські дисертації, опубліковано понад 526 наукових статей, видано 7 навчальних посібників, 4 підручники, отримано 12 авторських свідоцтв на винаходи, видано 16 методичних рекомендацій для лікарів, 14 інформаційних листів і впроваджено в практику понад 40 рацпропозицій.