Кафедра‎ > ‎

Навчальна робота

        Навчання на кафедрі проводиться трьома мовами: українською, російською, англійською. Пропедевтику внутрiшнiх хвороб з доглядом за хворими на кафедрi вивчають студенти II i III курсiв медичного факультету та II курсу стоматологiчного факультету. Крім того, студенти ІІІ та ІV курсів стоматологічного факультету вивчають предмет “Внутрішні хвороби ”. Студентам читають лекцiї з клiнiчного обстеження i дiагностики терапевтичних захворювань.

        На кафедрi виданi методичнi вказiвки для студентiв з догляду за хворими, з пропедевтики внутрiшнiх хвороб у 4-х частинах, для занять з курацiї хворих i написання навчальної iсторiї хвороби українською, російської та англiйською мовами. Виданий пiдручник "Пропедевтика внутрiшнiх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими", створена навчально-контролююча програма на CD "Пропедевтика внутрiшнiх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими". Виданi посiбники - "Класифiкацiї захворювань внутрiшнiх органiв", "Дiагностика та лiкування невiдкладних станiв у клiнiцi внутрiшнiх хвороб", "Дiагностика iмунних порушень в клiнiцi"; монографiї "Аутоиммунные процессы и их роль в клинике внутренних болезней", "Довiдник фельдшера", “Медична освіта в Словацькій Республіці”.

        Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи, зокрема над впровадженням нової системи навчання згiдно з проектом "Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України".
        З метою покращення навчального процесу викладачами кафедри було поповнено банк навчальних відеофільмів і створено віртуальні навчальні програми, проводиться постійне його наповнення для подальшого використання студентами у навчально-практичній роботі.

        Всі лекції для студентів медичного, фармацевтичного та стоматологічного факультетів читаються з використанням мультимедійних презентацій.

        Для кращого опанування практичних навичок для студентів використовуються лінії практичних навичок – матрикули, які сприяють вдосконаленню вмінь обстеження терапевтичного хворого, що передбачене вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника.
Діяльність викладачів кафедри спрямована на розробку не лише навчально-методичних матеріалів на паперових носіях, але насамперед стосується створення і вдосконалення презентацій лекцій, матеріалів для підготовки студентів до лекцій та практичних занять, методичних розробок до практичних занять, електронних варіантів таблиць, представлених на Веб-порталі університету. Курс фтизiатрiї
        Викладання туберкульозу здiйснюється на IV i VI курсах медичного факультету, iнтернам-фтизiатрам, педiатрам, сiмейним лiкарям, лiкарям-педiатрам, слухачам ФЛО. Постiйно вдосконалюються i перевидаються методичнi вказiвки. Видано 4 навчальних посiбникiв ("Дифференциальная диагностика туберкулеза легких", "Учебное пособие по туберкулезу", "Диференцiальна дiагностика захворювань легень i плеври", навчальний посiбник українською та англiйською мовами "Фтизiатрiя /Phthisiology"), 2 пiдручники "Туберкульоз" i "Фтизiатрiя", написаний роздiл "Туберкульоз" в "Довiднику фельдшера". Створений компакт-диск "Туберкульоз".